flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 вересня 2019 р. № 844)

Комісії з питань вищого корпусу державної служби/ конкурсній комісії _____________________________________________________________

 (найменування органу,

_________________________________________________________________________

в якому оголошено конкурс)

____________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові кандидата у родовому відмінку)

який (яка) проживає за адресою: ____________________________________________________________,
____________________________________________
________________,
                
                     (номер контактного телефону)

адреса електронної пошти ____________________________________
                              
                                             (заповнюється

_________________________________________________________________________

друкованими літерами)

ЗАЯВА

 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади
___________________________
___________________________________________________________,

(повне найменування посади)

оголошення* № ________________________________________________________________________,

                                                            (номер вакансії, оприлюдненої на Єдиному порталі вакансій державної

________________________________________________________________________________________________________
служби НАДС)

з метою _______________________________________________________________________________.
                                                   (зазначення основних мотивів щодо зайняття посади державної служби)

Підтверджую достовірність поданої інформації.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (обрати та зазначити один із запропонованих способів):

□ надсилання електронного листа на зазначену адресу електронної пошти;

□ ________________________________________________________________________________.
                                                                                 (зазначити інший доступний спосіб)**

Додаток: резюме.

__________

* Зазначається для посад державної служби категорій “Б” і “В”.

** У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної електронної пошти.

 

 

{Додаток 2 в редакції Постанов КМ № 462 від 05.06.2019, № 844 від 25.09.2019}

 

 

 

 

 

 

Додаток 21 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 р. № 844)

РЕЗЮМЕ

1. Прізвище _______________________________________________________________________

2. Ім’я ____________________________________________________________________________

3. По батькові _____________________________________________________________________

4. Реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, ________________________________________________ № _____________, найменування органу, що

                                (серія (у разі наявності)

видав, ___________________________________, дата видачі ___________________________________

5. Підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти

 

Найменування закладу освіти

Рік вступу

Рік закінчення

Галузь знань/

спеціальність/

спеціалізація

Ступінь вищої освіти

Серія та реєстраційний номер диплома

6. Підтвердження рівня вільного володіння державною мовою

 

Найменування документа

Установа, що видала документ

Серія та реєстраційний номер документа

7. Володіння іноземними мовами*

 

Мова

Рівень володіння

8. Відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах згідно з вимогами, визначеними в умовах проведення конкурсу

 

Число, місяць, рік

Найменування підприємства, установи, організації

Найменування посади

Короткий опис основних функцій

призначення на посаду

звільнення з посади

         

9. Інформація про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (для кандидатів на зайняття посад державної служби категорії “А”)**: ________________________________________________________________________

10. Додаткова інформація***: ________________________________________________________

 

 

__________

* Обов’язково заповнюється для посад державної служби категорії “А”.

** У разі заповнення резюме через Єдиний портал вакансій державної служби або з використанням комп’ютерної техніки зазначається посилання на відповідну декларацію, розміщену в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

*** Може зазначатися додаткова інформація, яка підтверджує відповідність вимогам, зокрема знання, уміння, навички особи, відомості про професійний розвиток, наукові публікації, членство в організаціях.

 

 

{Порядок доповнено додатком 21 згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019; в редакції Постанови КМ № 844 від 25.09.2019}

 

Додаток 1 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2019 р. № 903)

____________________________________________________________
(найменування органу або суду, посади, прізвище, ім’я та
по батькові керівника органу або голови суду відповідно до
частини четвертої статті 5 Закону України
“Про очищення влади”/Вища кваліфікаційна комісія суддів України -
для особи, яка виявила бажання стати суддею)

____________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

ЗАЯВА
про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”

 

Я, ______________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за _______ рік подано до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”*.

Додаток:   копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації**;

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України)**.

____ ___________ 20__ р.                                                                                        ____________

                                                                                                                                                     (підпис)

__________

* Не надається згода на оприлюднення відомостей щодо осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю.

** Персональні дані обробляються, зберігаються та поширюються з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

 

 

{Додаток 1 в редакції Постанов КМ № 167 від 25.03.2015, № 903 від 03.11.2019}

 

 

Для завантаження:

Заява про участь у конкурсі

Резюме

Заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”