flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у господарському суді Одеської області

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ голови /керівника апарату
господарського суду Одеської області
від "25" червня 2021 року №17
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації

в Господарському суді Одеської області

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації в Господарському суді Одеської області (далі - Суд).

1.2. Визначення понять:

1) запит на інформацію - це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Суду;

2) публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Судом повноважень, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні Суду;

3) запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, крім суб'єктів владних повноважень, об'єднання громадян без статусу юридичної особи;

4) звернення громадян - викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;

5) суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.3. Правове регулювання відносин, пов'язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації у Суді, здійснюється відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон), "Про судоустрій і статус суддів", "Про інформацію", "Про доступ до судових рішень", «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Положення про автоматизовану систему документообігу суду», затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 N 30 зі змінами і доповненнями,  Господарського процесуального кодексу України та інших нормативно-правових актів з питань доступу до публічної інформації.

1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства Судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

1.5. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Суду організовують і забезпечують керівник апарату, заступник керівника апарату, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Суду.

1.6. Суд не є розпорядником інформації за запитами на інформацію: - стосовно інформації інших органів влади України, органів влади інших держав, міжнародних організацій; - стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб,

1.7. Апарат Суду не виконує функції розпорядника щодо направлення запиту належному розпоряднику, на якого не поширюється дія Закону.

 

Розділ 2. Забезпечення доступу до публічної

інформації про діяльність Суду

 

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується:

1) розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет;

2) розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду;

3) присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у Суді в порядку, визначеному чинним законодавством;

4) наданням інформації за запитами на інформацію.

5) оприлюдненням  на єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

2.2. Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

2.3. Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній законодавством. У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, інформація надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її в іншій формі. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі, інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Суді.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об'єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається у телефонному режимі структурними підрозділами або уповноваженими посадовими особами,

Запити на інформацію у телефонному режимі здійснюються за номерами телефонів структурних підрозділів Суду відповідно до їх напрямів діяльності.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом. Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначаються наказом голови суду.

2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є керівник апарату суду та за його дорученням заступник керівника апарату суду, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Суду в межах своєї компетенції.

2.6. Надання публічної інформації про діяльність Суду запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті суду та інформаційному стенді забезпечують керівники структурних підрозділів апарату Суду, (у випадку їх відсутності - відповідальні особи, визначені керівником апарату Суду) за такими напрямами діяльності:

  • щодо інформації довідкового характеру з Автоматизованої системи документообігу Суду (далі - АСДС), про рух судових справ, день, часі місце їх розгляду, стан розгляду справ на поточну дату в усній формі (за телефоном) - начальник відділу документального забезпечення (канцелярія);
  • про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду справ на поточну дату в письмовій формі (за письмовими запитами), отримання та реєстрація вхідної кореспонденції, отримання та реєстрація вхідної електронної пошти, доступ до судових засідань у Суді – начальник відділу документального забезпечення (канцелярія) або особа яка виконує його обов'язки;

- про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад), інші персональні дані та відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації - начальник відділу управління персоналом або особа яка виконує його обов'язки;

  • про статистичні дані щодо здійснення судочинства Судом, відображені у звітах- начальник статистичного відділу;

         - про нормативно-правові засади діяльності Суду та відомості з бібліотечного фонду Суду – начальник аналітично-інформаційного відділу;

  • про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних Суду, щодо технічних питань роботи АСДС – завідувач сектору адміністрування баз даних та захисту інформацій статистичного відділу;
  • про матеріально-технічне забезпечення Суду, про заробітну плату працівників суду, інші персональні дані та відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації, фінансова та бухгалтерська звітність - начальник фінансово-економічного відділу;
  • про охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку - начальник відділу державних закупівель та господарського забезпечення;
  • про прийом громадян у Суді, щодо інших питань, які стосуються Голови Суду, його заступників, керівника апарату, його заступника – головний консультант відділу контролю та організаційного забезпечення діяльності Суду, помічник голови Суду, помічники заступників голови Суду;
  • про наповнення інформацією веб-сайту Суду - прес-секретар Суду;

  2.7. Внутрішньо-організаційні акти індивідуальної дії Суду не підлягають оприлюдненню.

  2.8. Поширення персональних даних здійснюється у порядку та спосіб, передбачений Законом України "Про захист персональних даних".

 

Розділ 3. Порядок надання публічної

інформації про діяльність Суду

 

  3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації здійснюється відповідно до Законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства" та забезпечується структурним підрозділом апарату Суду відповідальним за підготовку такої інформації.

3.2. Прес-секретар Суду забезпечує оприлюднення на веб-сайті Суду інформації, підготовленої самостійними структурними підрозділами апарату Суду з урахуванням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації",

3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду, зокрема, підлягають:

1) інформація про діяльність Суду:

- місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;

- прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти Голови Суду та його заступників, (суддів) керівника апарату та його заступника, а також керівників самостійних структурних підрозділів апарату Суду;

- графік особистого прийому громадян та представників юридичних осіб керівництвом Суду з питань організаційного забезпечення судочинства;

- порядок прийому вхідної кореспонденції;

- вакансії;

2) інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду;

3) основні показники діяльності;

4) банківські реквізити для сплати судового збору;

5) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;

6) звіти щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

7) інші відомості про діяльність Суду, які належать до публічної інформації.

3.4. Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України ,Про доступ до судових рішень".

3.5. У приміщенні Суду на інформаційних стендах розміщується така інформація:

  1) про порядок роботи Суду, включаючи порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об'єднань громадян, з питань, пов'язаних з організацією діяльності Суду;

2) про порядок прийому вхідної кореспонденції;

3) відомості про дату, час, місце проведення судових засідань у справах, призначених до розгляду в Суді;

4) банківські реквізити для сплати судового збору;

5) графік прийому громадян, представників юридичних осіб Головою Суду та його заступниками, керівником апарату Суду;

6) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів про діяльність Суду.

3.6. Запитувач має право звернутися до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати на офіційному веб-сайті Суду та у відділі документального забезпечення (канцелярія) Суду.

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон. Копія такого запиту надається особі, яка його подала.

 

Розділ 4, Порядок реєстрації, опрацювання запитів

на інформацію та відповідей на них

 

4.1. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

4.2. Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються у відділі документального забезпечення (канцелярії) Суду відповідно до Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України з урахуванням вимог цього Положення.

4.3. Запити на інформацію (у тому числі звернення громадян, що містять запити на інформацію) реєструються в АСДС за типом документу «Запит на публічну інформацію».

4.4. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції відділ документального забезпечення (канцелярія) відокремлює запити на інформацію і невідкладно передає їх голові Суду або керівнику апарату Суду на резолюцію.

4.5. У випадках коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Суду, відповідальними за надання відповідей на запит визначаються начальники відповідних структурних підрозділів згідно з напрямами діяльності, визначеними пунктом 2.6 цього Положення.

За рішенням голови Суду або керівника апарату Суду відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного із начальників відповідного структурного підрозділу. У такому випадку співвиконавці зобов'язані не пізніше чотирьох робочих днів з дня отримання Судом запиту надати відповідальному виконавцю відповідні документи.

4.6. Прийом запитів на інформацію, що надійшли до Суду у вигляді електронного документа здійснюється відповідальною особою документального забезпечення (канцелярія) Суду.

4.7. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа). Відповіді на запит підлягають обов'язковій реєстрації в АСДС.

 

Розділ 5. Порядок надання інформації про діяльність Суду

 

5.1. За загальним правилом, відповідь на запит на інформацію надається керівником апарату Суду або за його дорученням заступником керівника апарату Суду або керівником того структурного підрозділу Суду, у володінні якого знаходиться запитувана інформація, за підписом голови Суду або керівника апарату Суду у строки встановлені законодавством.

5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації.

5.3. Відповідь на запит, що містить прохання надати інформацію з різних напрямів діяльності суду, виконавцями якого визначено кілька осіб, а відповідальним за надання відповіді - одного з них, а також відповідь з відмовою в наданні інформації з підстав, передбачених пунктом 5.6 цього Положення, надаються за підписом керівника апарату Суду.

5.4. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом. Відповідь на такий запит підлягає обов'язковому погодженню з головою Суду.

5.5. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.6. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) якщо він не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до якої запит на інформацію має містити:

- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

5.7. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів  обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

5.8. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту Судом. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

5.9. Відповідь про те, що інформація може бути одержана запитувачем (із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Якщо Суд не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, запит направляється належному державному органу з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним державним органом.

5.10. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, керівництво суду може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку особа відповідальна за надання інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту .

5.11. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, керівник самостійного структурного підрозділу, відповідальний за надання інформації, не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання Судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

5.12. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

5.13. У разі надходження кореспонденції, що одночасно містить запит на інформацію, та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом, а його копія в частині інших питань - Законом України "Про звернення громадян". У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України "Про звернення громадян".

5.14. Посадові та службові особи апарату Суду не підлягають юридичній відповідальності, незважаючи на порушення своїх обов'язків, за розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що стосуються серйозної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю, якщо особа при цьому керувалася добрими намірами та мала обґрунтоване переконання, що інформація є достовірною, а також містить докази правопорушення або стосується істотної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю.

 

 

 

 

 

 

 

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичних  осіб в письмовому вигляді.

 

Додаток 1

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Господарському суді

Одеської області

 

 

                                                                                                                                                  Господарський суд Одеської області

                                                                                                                               проспект Шевченка, 29, Одеса, Одеська область, 65119

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 Прізвище, ім'я та по батькові, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

 Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви бажаєте отримати доступ

 

 

 

або

 

Я бажаю отримати доступ до інформації про …

/загальний опис інформації/

 Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

Відповідь надати:

Поштою

/вказати поштову адресу/

Факсом

/вказати номер факсу/

Електронною поштою

/вказати Е-mail/

В усній формі

/вказати номер телефону/

     

/Підкреслити обрану категорію /

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

Зареєстровано ______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичних осіб в письмовому вигляді.

 

Додаток №2

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Господарському суді

Одеської області

                                                                                                                                                   Господарський суд Одеської області

                                                                                                                               проспект Шевченка, 29, Одеса, Одеська область, 65119

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

 Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (юридичної особи)

 

Посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис представника запитувача

 

 Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви бажаєте отримати доступ

 

 

 

або

 

Я бажаю отримати доступ до інформації про …

/загальний опис інформації/

 Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/вказати поштову адресу/

Факсом

/вказати номер факсу/

Електронною поштою

/вказати Е-mail/

В усній формі

/вказати номер телефону/

     

/Підкреслити обрану категорію /

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

Зареєстровано ______________________________________________________________________________________________________________________________