flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Рішення зборів суддів господарського суду Одеської області, оформлене протоколом №17-2/2016

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення зборів суддів
Господарського суду Одеської області
від 21-22.04.2016 №17-4/2016
 
Засади використання автоматизованої системи документообігу суду
в господарському суді Одеської області
 
1. Загальні положення
Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в господарському суді Одеської області (далі — Засади) за допомогою автоматизованої системи документообігу суду (далі — АСДС) визначають порядок функціонування автоматизованої системи в господарському суді Одеської області, урегулювання яких відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” і Положення про автоматизовану систему документообігу суду (далі – Положення), затвердженим рішенням Ради суддів України №2 від 02.04.2015 року (із змінами і доповненнями), відноситься до повноважень зборів суддів господарського суду Одеської області.
 
2. Реєстрація справ і матеріалів
2.1. Усі справи та матеріали, що підлягають розподілу між суддями, реєструються в автоматизованій системі в день їх надходження, відповідно до вимог Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої наказам ДСА України №28 від 20.02.2013р. (із змінами і доповненнями) та вимог Положення.
 
3. Розподіл справ і матеріалів
3.1. Автоматизований розподіл справ та матеріалів, які підлягають розгляду суддями, здійснюється з 10:00год. під час реєстрації, відповідно до вимог пункту 2.3.  (2.3.1) Положення за допомогою АСДС.
3.2. Кожний робочий день о 10:00 начальник організаційно-кадрового відділу або особа, яка виконує його обов’язки, закриває табель врахування робочого часу в АСДС та  надає керівнику апарату суду довідку про відсутніх на робочому місці суддів (додаток №1) з вказівкою підстав відсутності (відпустка, відрядження, лікарняний тощо).
3.3. У разі невиходу судді на роботу з поважних причин, які будуть підтверджені документально, суддя повинен до 10:00 дня невиходу на роботу повідомити про це начальника організаційно-кадрового відділу суду.
Виникнення поважних причин, які будуть підтверджені документально, протягом робочого дня мають бути доведені суддею до відома начальника організаційно-кадрового відділу або особи, яка виконує його обов’язки, для складання нової довідки, яка негайно передається керівнику апарату суду із подальшим внесенням відповідних відомостей до  табелю врахування робочого часу в АСДС.
Невиконання суддею правил, визначених 3.3. Засад позбавляє його права посилатись на те, що справи і матеріали розподілені йому помилково та не є підставою для їх повторного розподілу.
3.4. Кожний робочий день до 10:00 – особа, наділена правами адміністратора  автоматизованої системи для забезпечення її технічного функціонування, яка працює безпосередньо в суді (далі - технічний адміністратор), надає керівнику апарату суду Звіт про невтручання до автоматизованої системи. 
3.5. Автоматизований розподіл усіх справ і матеріалів, зазначених у п.п.3.1., 3.2. Засад, здійснюється під час їх реєстрації відповідальними особами, визначеними наказом керівника апарату суду.
3.6. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:
-           за два місяці до закінчення повноважень судді;
-           за 14 календарних  днів до початку відпустки, якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів та за тридцять днів до початку відпустки, якщо її тривалість становить більше 30 календарних днів;
-           за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;
-           у період відпустки судді;
-           за один робочий день до відрядження (за три робочі дні – якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;
-           під час тимчасової непрацездатності судді;
-           за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);
-           у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);
-           у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – з моменту прийняття рішення про призначення;
3.7. Дні, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи у зв’язку із фактичним перебуванням суддів у відпустці, відрядженні, навчанні, під час тимчасової непрацездатності, закінчення повноважень не враховуються при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.
3.8. Результатом автоматизованого розподілу судових справ є протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями, який автоматично створюється автоматизованою системою та залучається до матеріалів справи.
Також результатом розподілу справ між суддями є звіт про автоматизований розподіл судової справи між суддями, який формується автоматично за допомогою АСДС.
У разі необхідності, для службового користування, звіт про автоматизований розподіл судової справи між суддями роздруковується одразу після закінчення розподілу та скріплюється підписом керівника апарату суду.
3.9. Будь-який суддя (судді) має право бути присутнім під час автоматизованого розподілу справ і матеріалів між суддями у час визначений п.3.1. Засад.
У разі присутності судді (суддів) під час розподілу за допомогою АСДС справ і матеріалів, відповідальна особа, визначена у абзаці 1 п. 3.5. Засад,  на вимогу судді (суддів) зобов’язана перед розподілом:
– надати для ознайомлення судді (суддям) довідку організаційно-кадрового відділу  про відсутніх на робочому місці суддів; 
– продемонструвати судді (суддям) відповідність налаштувань АСДС довідці організаційно-кадрового відділу.
 
4. Повторний автоматизований розподіл судових справ
4.1. Загальні засади повторного автоматизованого розподілу справ визначаються Положенням про автоматизовану систему документообігу суду. Наведений в п.4.2. перелік підстав повторного автоматизованого розподілу справ є вичерпним. Інші процесуальні обставини, не є підставою для повторного автоматизованого розподілу справи.
4.2. Підставами повторного автоматизованого розподілу справи за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки) є:
4.2.1. помилкове визначення спеціалізації спору під час реєстрації позовної заяви (заяви), за умови, якщо суддею, якому розподілено дану заяву, не вчинено процесуальних дій;
4.2.2. задоволення відводу (самовідвіду) судді або всього складу суду (при колегіальному складі суддів), в провадженні якого перебуває справа;
4.2.3.скасування судом апеляційної або касаційної інстанції ухвал суду, прийнятих на підставі ст.ст.62, 80, 81 ГПК України, рішень суду з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції та скасування ухвал суду, прийнятих на підставі ст.79 ГПК України  у разі неможливості виконання суддею, в провадженні якого перебувала справа обов’язків судді на момент повернення матеріалів справи до суду;
4.2.4.скасування судом апеляційної або касаційної інстанції ухвали (постанови) у справі про банкрутство, а саме:
- про порушення провадження у справі про банкрутство;
-про відмову в порушенні справи про банкрутство;
-про введення процедури санації;
-про затвердження плану санації;
-про припинення провадження у справі;
-про визнання боржника банкрутом;
4.2.5.тимчасова неможливість виконання суддею, в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, обов’язків судді з причин тимчасової непрацездатності, про тривалість якої за усним повідомленням судді заздалегідь відомо, що вона перевищує 21 календарний день поспіль, якщо це може призвести до порушення строків розгляду справи. Така неможливість виконання обов’язків судді підтверджується листком непрацездатності або іншим документом, виданим уповноваженою на це особою, та надається суддею особі відповідальній за ведення кадрового діловодства після виходу на роботу.
4.2.6.закінчення повноважень судді щодо здійснення ним правосуддя, відрахування судді зі складу суду;
4.2.7.перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
4.2.8.невірне налаштування табелю робочих днів суддів.
4.2.9. якщо суддя, в провадженні якого перебувала судова справа, що надійшла з судів апеляційної або касаційної інстанцій за наслідком перегляду (крім скасування рішень та ухвал, якими закінчено розгляд справи), на момент її повернення з суду апеляційної чи касаційної інстанцій відрахований зі складу суду або таку справу неможливо передати відповідному судді з підстав, зазначених у п.4.2.5-4.2.7 цих Засад.
4.2.10. у разі повернення справи з експертної установи під час неможливості виконання суддею, який зупинив провадження у справі, у зв’язку з призначенням судової експертизи, обов’язків судді з підстав, зазначених у п.п. 4.2.5.-4.2.7;
 
4.3.       Повторний розподіл не здійснюється у разі:
4.3.1.скасування судом апеляційної або касаційної інстанції усіх інших ухвал у справі,  окрім ухвал, зазначених у п.п.4.2.3, 4.2.4;
4.3.2. скасування судом апеляційної або касаційної інстанції у справах про банкрутство ухвал, які пов'язані виключно з рухом справи та якими провадження у справі не закінчується, а саме ухвал про:
-передачу справи за підсудністю;
-зупинення провадження у справі;
-залишення заяви про порушення провадження у справі про банкрутство без розгляду.
4.3.3.зміни спеціалізації судді (головуючого колегії суддів) по справі станом на час надходження заяв, скарг, інших документів, які потребують судового розгляду;
4.3.4. в період тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки, навчання, тощо головуючого судді (головуючого в складі колегії суддів) по справам, провадження у яких зупинене; 
4.3.5.у разі, якщо в день слухання справи виявиться тимчасово неможливим виконання суддею, в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, обов’язків судді з причин (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, навчання тощо), тривалість яких становить менше, ніж 21 календарних дні поспіль;
В цьому разі, в день та час призначеного ухвалою суду засідання, секретарем судового засідання  (у разі його відсутності - помічником судді) складається довідка про підстави не проведення судового засідання та перелік осіб, які з’явились до суду. Після виходу судді, довідка приєднується до матеріалів справи.
По справах, які припадають на термін тимчасової неможливості виконання обов’язків судді, про яку заздалегідь відомо, секретарем судового засідання (у разі його відсутності - помічником судді), із фіксуванням дій документально для приєднання до справи, наявними засобами зв’язку повідомляється сторонам по справі про неможливість проведення судового засідання, також інформація розміщується на веб-сторінці  суду.
 
5. Особливості розподілу заяв, клопотань, скарг,
інших документів, які надійшли по справам, провадження в яких не закінчено.
5.1. У разі надходження заяв (клопотань, скарг, інших документів), які передбачають вчинення процесуальної дії,під час неможливості виконання суддеюобов’язків судді в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів (з причин тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки, навчання тощо), повторний автоматичний розподіл справи та передача відповідних матеріалів іншому судді не здійснюється, а саме:
— заяви щодо процесуального правонаступництва, що надійшли в порядку ст. 25 Господарського процесуального кодексу України;
— заяви щодо вступу у справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, що надійшли в порядку ст. 27 Господарського процесуального кодексу України;
— зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, в якій порушено провадження, що надійшли до суду;
— заяви щодо зауважень на протокол, які надійшли в порядку ст. 81-1 Господарського процесуального кодексу України;
— заяви, які надійшли в порядку ст. ст. 69, 77, 78, 79, 80, 81 Господарського процесуального кодексу України або в порядку Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;
— заяви (клопотання), які передбачають вчинення процесуальних дій, у разі надходження їх до суду в період перебування справи за межами суду;
— заяви про забезпечення позову та скасування заходів забезпечення позову;
— заяви (клопотання), що надійшли для вирішення питання про виправлення описок та помилок, повернення судового збору;
Такі матеріали передаються службою діловодства суду помічникові (секретареві) цього судді і вирішуються суддею після його виходу на роботу.
У такому випадку, заявник повідомляється листом за підписом судді по взаємодії, затвердженої даними Засадами, про відкладення розгляду питання про прийняття заяви (клопотання) до усунення обставин неможливості виконання суддеюобов’язків судді в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів (з причин тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки, навчання тощо).
5.2.Позовні заяви, заяви, які надійшли до суду повторно з передбачених процесуальним законом підстав (ст.63 ГПК України, ст.15 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”) після їх реєстрації  підлягають автоматизованому розподілу автоматизованою системою документообігу суду шляхом передачі раніше визначеному у судовій справі судді (судді, який виніс відповідне судове рішення).
5.3. У разі неможливості передачі позовної заяви, яка надійшла до суду повторно раніше визначеному у судовій справі судді, який виніс відповідне судове рішення (перебування судді у відрядженні, відпустці, його тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ), автоматизованою системою документообігу суду здійснюється автоматизований розподіл позовної заяви між суддями, які мають на час розподілу справ повноваження для здійснення процесуальних дій, з урахуванням їх спеціалізації.
5.4. У разі надходження однакових позовних заяв, заяв про порушення справ про банкрутство (однакові сторони, предмет спору) автоматизований розподіл між суддями відповідної спеціалізації здійснюється лише першої заяви, решта заяв, після їх реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду, підлягають автоматизованому розподілу автоматизованою системою документообігу суду шляхом передачі раніше визначеному судді.
 
6. Особливості розподілу заяв, клопотань, скарг, інших документів, які надійшли по справам, провадження в яких закінчено.
 
6.1. У разі, якщо в день надходження заяв (клопотань, скарг, інших документів), які передбачають вчинення процесуальної дії, виявиться неможливим виконання суддею, в провадженні якого перебувала справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, обов’язків судді вчиняються наступні дії:
6.1.1. Якщо строк тимчасової неможливості виконання обов’язків судді (відпустка, відрядження, навчання) не перевищує три дні, усі заяви (клопотання, скарги, інші документи), що надійшли протягом строку відсутності судді, в провадженні якого перебувала справа, передаються службою діловодства суду помічникові (секретареві) цього судді і вирішуються суддею після його виходу на роботу.
6.1.2. У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі судді більш ніж 3 днів з дня надходження заяви, такі заяви  підлягають повторному автоматизованому розподілу, якщо відсутність судді призведе до неможливості їх розгляду у строки, встановлені чинним законодавством, а саме:
- про виправлення помилки в наказі, допущеної при його оформленні або видачі, визнання наказу таким, що не підлягає виконанню, та стягнення на користь боржника безпідставно одержаного стягувачем за наказом (ст. 117 ГПК України),
- про відстрочку, розстрочку виконання рішення, зміну способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови (ст. 121 ГПК України).
6.1.3. Щодо заяви (клопотання, скарги), для розгляду яких процесуальним законодавством встановлено скорочений 10-денний строк, автоматизований розподіл здійснюється також у разі, якщо в день надходження заяви (клопотання, скарги) суддя, в провадженні якого перебуває справа, не позбавлений можливості виконувати свої обов’язки, але з дня надходження заяви (клопотання, скарги) до початку заздалегідь запланованих обставин (відпустка, відрядження, навчання, тощо), які унеможливлюють виконання обов’язків судді, залишилось 7 або менше робочих днів, а тривалість відповідних обставин перевищує процесуальний строк розгляду заяви (скарги).
6.2.У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді,  усі заяви (клопотання, скарги, інші документи) (за виключенням заяв, які надходять в порядку ст.ст. 117, 121 ГПК України) підлягають автоматизованому розподілу, якщо тривалість тимчасової неможливості виконання обов’язків судді з поважних причин перевищує 21 день.
6.3. У разі, якщо в день надходження заяв (клопотань, скарг, інших документів), які не передбачають вчинення процесуальної дії, виявиться неможливим виконання суддею, в провадженні якого перебувала справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, обов’язків судді, такі заяви передаються наступному за алфавітом судді по взаємодії, затвердженої даними Засадами, з числа тих, у яких день надходження відповідної заяви (клопотання, скарги) є робочим днем, а саме заяви (клопотання):
а)    про ознайомлення з матеріалами справи;
б)    про видачу копій процесуальних або інших документів;
в)    про ознайомлення з протоколом судового засідання;
г)    про видачу наказів;
У разі, якщо відсутні двоє і більше підряд суддів за алфавітним списком, заяви (клопотання, скарги) по справах другого і кожного наступного з відсутніх передається відповідно другому і кожному наступному за алфавітним списком з числа тих, у яких день надходження відповідної заяви (клопотання, скарги) є робочим днем.
 
7.  Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді.
 
7.1. Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал, зазначених у п.4.2.3 цих Засад), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються тим суддям, ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.
7.2 Друга і кожна наступна заява (клопотання, скарги) по справі, зазначені у п.п.6.1.2., 6.1.3., 6.2. цих Засад, у разі неможливості виконання суддею, в провадженні якого перебувала справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, обов’язків судді. передається раніше визначеному автоматизованою системою судді, котрому була передана перша заява (клопотання, скарга) по цій же справі за розпорядженням керівника апарату суду шляхом здійснення повторного автоматизованого розподілу передачі раніше визначеному автоматизованою системою судді.
7.3. Судова справа, що знаходиться у провадженні визначеного автоматизованою системою судді, підлягає передачі не пізніше наступного робочого дня для розгляду заяви про перегляд ухвали, постанови суду у даній справі за нововиявленими обставинами судді, якому автоматизованою системою розподілено таку заяву. Після розгляду заяви про перегляд ухвали, постанови суду за нововиявленими обставинами, вказані матеріали перегляду та судова справа, не пізніше наступного дня після підписання судового рішення за результатами розгляду заяви за нововиявленими обставинами, підлягає передачі раніше визначеному автоматизованою системою судді, у провадженні якого перебуває справа.
 
8. Особливості автоматизованого розподілу у справах про банкрутство.
 
8.1. Справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого порушено справу про банкрутство розглядає суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство. Заяви (позовні заяви) розподіляються між суддями в наступному порядку:
8.1.1. Судді, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство, без застосування автоматизованого розподілу передаються:
а) заяви про визнання грошових вимог кредиторів до боржника (банкрута);
б) заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) або майнових дій боржника, які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, які заявлені в порядку ст. 20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;
в) скарги на дії (бездіяльність) уповноважених державних органів щодо погодження плану санації (ч. 1 ст. 29 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»);
г) заяви про відшкодування збитків у зв’язку з відмовою керуючого санацією від виконання договору (ч. 10 ст. 28 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”);
д) заяви відносно порушення сторонами умов правочинів (договорів), вчинених згідно з планом санації (ч. 11 ст. 28 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”);
е) заяви по спорам, які виникають при проведенні та виконанні результатів аукціонів, у тому числі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу майна (ч.8 ст. 44 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”);
ж) скарги на дії (бездіяльність) учасників ліквідаційної процедури (ч.4 ст. 40 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”);
з) позовні заяви про стягнення заробітної плати; про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника (банкрута);
і) визнання недійсними будь-яких угод (договорів), укладених боржником;
к) віндикаційні, негаторні позови;
л) позови про визнання права власності;
м) позови, пов’язані з майновими вимогами учасників (акціонерів) до боржника;
н) позови поточних кредиторів до боржника до визнання його банкрутом.
8.2. Заяви, вказані у п.п. а), б), в), г), д), е), ж), п.п.8.1.1. Засад, розглядаються суддею в провадженні якого перебуває справа про банкрутство в межах цієї справи про банкрутство.
8.3. Позовні заяви вказані у п.п. з), і), к), л), м), н) п.п.8.1.1. Засад розглядаються суддями, які розглядають справи про банкрутство в порядку позовного провадження в межах окремої справи.
8.4. У разі надходження на адресу суду заяв, зазначених в п.п. 8.1.1. Засад, під час тимчасової неможливості виконання обов’язків судді, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство такого боржника (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження, навчання тощо), такі заяви не підлягають автоматизованому розподілу між суддями, а передаються судді, у провадженні якого знаходиться справа про банкрутство, яким приймається рішення щодо прийняття заяви до розгляду після усунення вищевикладених обставин.
 
9. Засади формування колегій суддів
9.1. У господарському суді Одеської області встановлені наступні колегії, згідно переліку:
- перша колегія (спори про банкрутство та спори, пов’язані з банкрутством): Антощук С.І., Грабован Л.І., Зеленов Г.М., Лепеха Г.А., Найфлейш В.Д., Ровинський О.Ю.;
- друга колегія (інші спори позовного провадження): Бездоля Д.О.; Власова С.Г.; Бездоля Ю.С.; Бездоля Д.О.; Волков Р.В.; Гуляк Г.І.; Гут С.Ф.; Демешин О.А.; Д’яченко Т.Г.; Желєзна С.П.; Зайцев Ю.О.; Літвінов С.В.; Лічман Л.В.; Малярчук І.А.; Меденцев П.А.; Мостепаненко Ю.І.; Невінгловська Ю.М.; Никифорчук М.І.; Оборотова О.Ю.; Петренко Н.Д.; Петров В.С.;  Погребна К.Ф.; Рога Н.В.;  Смелянець Г.Є.; Степанова Л.В.; Фаєр Ю.Г.; Цісельський О.В.; Шаратов Ю.А.; Щавинська Ю.М.; Бездоля Д.О.
9.1.1. При визначенні автоматизованою системою складу колегії суддів на виконання ухвали судді Бездоля Ю.С. про призначення справи до колегіального розгляду, або заміни складу колегії суддів, автоматизований розподіл справи здійснюється між суддями другої колегії без врахування судді Бездоля Д.О.
9.1.2. При визначенні автоматизованою системою складу колегії суддів на виконання ухвали судді Бездоля Д.О. про призначення справи до колегіального розгляду, або заміни складу колегії суддів, автоматизований розподіл справи здійснюється між суддями другої колегії без врахування судді Бездоля Ю.С.
9.2. У разі необхідності розгляду судової справи колегією суддів, на виконання ухвали судді про призначення справи до колегіального розгляду, здійснюється в АСДС автоматичне визначення складу колегії суддів з числа суддів, визначеної Засадами колегії, до якої входить головуючий суддя.
Результатом автоматичного визначення складу колегії суддів є протокол автоматичного визначення складу колегії суддів, що автоматично створюється автоматизованою системою.
9.3. При визначенні автоматизованою системою складу колегії суддів, за виключенням головуючого судді, справа не розподіляється щодо голови суду,  заступників голови суду та суддю, який є членом Ради суддів України.
9.3.1. У разі необхідності автоматичного визначення складу колегії, на виконання ухвали суддів, які обіймають адміністративні посади, або є членом Ради суддів України, автоматичне визначення складу колегії суддів здійснюється з числа суддів третьої колегії.
9.4. Заміна судді - учасника колегії здійснюється за рахунок наявних суддів колегії, до якої включено суддю, який потребує заміни.
9.5. У разі неможливості АСДС визначити склад колегії суддів з числа суддів  встановленої Засадами колегії, через відсутність необхідної кількості суддів, що сталася внаслідок тимчасової (тривалої) непрацездатності, відводу (самовідводу), відпустки, відрядження суддів, тощо, за допомогою АСДС здійснюється автоматичне визначення складу колегії суддів з числа суддів, визначеної Засадами спеціалізації, до якої входить суддя, який потребує заміни.
9.6. Повторний автоматизований розподіл справи, яка розглядається колегією суддів, для визначення головуючого судді по справі, здійснюється з урахуванням засад формування колегій суддів встановлених п.9 цих  Засад, зокрема п.п.9.3, 9.4.
9.7. У разі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів, обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, участь у семінарах, зайнятість судді у розгляді інших справ тощо), та не є головуючим суддею у судовій справі, заміна члена колегії може здійснюватися в день судового засідання за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду за допомогою АСДС в автоматичному режимі, з урахуванням порядку формування складу колегій суддів, встановленого цими Засадами, на підставі письмового звернення головуючого судді по справі.
Результатом заміни відсутнього судді, який входить до складу колегії суддів, є  Протокол автоматичної зміни складу колегії суддів, затверджений Положенням, який залучається до матеріалів справи.
 
10. Спеціалізація суддів господарського суду Одеської області
10.1. Встановити в суді три спеціалізації суддів господарського суду Одеської області з розгляду окремих категорій спорів:
- перша спеціалізація (спори про банкрутство та спори, пов’язані з банкрутством): Антощук С.І., Грабован Л.І., Зеленов Г.М., Лепеха Г.А., Найфлейш В.Д., Ровинський О.Ю.;
- друга спеціалізація (інші спори позовного провадження): Власова С.Г., Бездоля Д.О., Бездоля Ю.С., Волков Р.В., Гуляк Г.І., Гут С.Ф., Демешин О.А., Д’яченко Т.Г., Железна С.П., Зайцев Ю.О., Літвінов С.В., Лічман Л.В., Малярчук І.А., Меденцев П.А., Мостепаненко Ю.І., Невінгловська Ю.М., Никифорчук М.І., Оборотова О.Ю., Петренко Н.Д., Петров В.С., Погребна К.Ф., Рога Н.В., Смелянець Г.Є., Степанова Л.В., Фаєр Ю.Г., Цісельський О.В., Шаратов Ю.А., Щавинська Ю.М.;
- третя спеціалізація (спори, пов’язані із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності): Власова С.Г., Лічман Л.В., Малярчук І.А., Степанова Л.В., Цісельський О.В., Щавинська Ю.М.
10.2. У разі помилково визначеної спеціалізації при автоматизованому розподілі справ, на підставі заяви судді призначеного автоматизованою системою, передача справи на повторний автоматизований розподіл здійснюється за розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки) за правильно визначеною спеціалізацією.
10.3. У разі неможливості АСДС здійснити автоматизований розподіл справ з числа суддів встановленої Засадами першої  спеціалізації (спори про банкрутство та спори, пов’язані з банкрутством) через відсутність необхідної кількості суддів, що сталася внаслідок тимчасової (тривалої) непрацездатності, відводу (самовідводу), відпустки, відрядження суддів, тощо, автоматизований розподіл справ здійснюється на підставі наказу керівника апарату суду з числа суддів, визначеної Засадами другої та третьої спеціалізації (інші спори позовного провадження та спори, пов’язані із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності).
10.4. У разі неможливості АСДС здійснити автоматизований розподіл справ з числа суддів встановленої Засадами третьої спеціалізації (спори, пов’язані із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності) через відсутність необхідної кількості суддів, що сталася внаслідок тимчасової (тривалої) непрацездатності, відводу (самовідводу), відпустки, відрядження суддів, тощо, автоматизований розподіл справ здійснюється на підставі наказу керівника апарату суду з числа суддів, визначеної Засадами другої спеціалізації (інші спори позовного провадження ).
10.5. У разі неможливості АСДС здійснити автоматизований розподіл справ з числа суддів встановленої Засадами другої та третьої спеціалізації (інші спори позовного провадження та спори, пов’язані із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності) через відсутність необхідної кількості суддів, що сталася внаслідок тимчасової (тривалої) непрацездатності, відводу (самовідводу), відпустки, відрядження суддів, тощо, автоматизований розподіл справ здійснюється на підставі наказу керівника апарату суду з числа суддів, визначеної Засадами першої спеціалізації (спори про банкрутство та спори, пов’язані з банкрутством).
 
11. Порядок взаємодії суддів.
11.1. Затвердити Порядок взаємодії суддів  у наступній редакції:
Бездоля Дмитро Олександрович → Власова Світлана Георгіївна → Бездоля Юлія Сергіївна → Волков Роман Володимирович → Гуляк Галина Іванівна → Гут Сергій Федорович → Демешин Олександр Анатолійович→ Д’яченко Тетяна Геннадіївна → Желєзна Світлана Петрівна → Зайцев Юрій Олексійович → Літвінов Сергій Володимирович → Лічман Леонід Васильович → Малярчук Ірина Анатоліївна → Меденцев Павло Анатолійович → Мостепаненко Юлія Іванівна → Невінгловська Юлія Михайлівна → Никифорчук Микола Іванович → Оборотова Олександра Юріївна → Петренко Наталія Дмитрівна → Петров Володимир Степанович → Погребна Катерина Федорівна → Рога Наталія Василівна → Смелянець Ганна Євгенівна → Степанова Людмила Валеріївна → Фаєр Юлія Григорівна  → Цісельський Олег Володимирович → Шаратов Юрій Анатолійович → Щавинська Юлія Михайлівна → Бездоля Дмитро Олександрович
Антощук Світлана Іванівна →  Грабован Лілія Іванівна → Зеленов Геннадій Миколайович → Лепеха Геннадій Анатолійович → Найфлейш Володимир Давидович → Ровинський Олександр Юрійович → Антощук Світлана Іванівна
11.2. У випадку тимчасової відсутності судді на момент необхідності підписання описів судових справ, такі дії здійснюються суддею, визначеним відповідно до встановленої цими Засадами системи взаємодії суддів.
11.3. У разі повернення справ (заяв, матеріалів) суддів, відрахованих зі складу суду, дії зазначені у п.6.3 Засад по взаємозаміні здійснюють судді згідно Порядку взаємодії суддів  в редакції Засад,  чинних на момент відрахування таких суддів.
 
12. Параметри автоматизованої системи «Документообіг господарських судів та коефіцієнти форми участі судді у розгляді судової справи.
12.1. Встановити наступні параметри автоматизованої системи «Документообіг господарських судів», що використовуються для автоматизованого розподілу справ між суддями господарського суду Одеської області:
Заборона розподілу справ без категорії - враховувати
Заборона розподілу справ без учасників процесу - враховувати;
Актуальність Табелю при розподілі - враховувати;
Відображати звільнених суддів у звітах авторозподілу – не враховувати;
Враховувати справу в навантаженнях тільки останньому призначеному судді (колегії суддів) - враховувати;
Відсутність судді по Табелю при призначенні учасників колегії - враховувати;
Спеціалізацію при призначенні учасників колегії - враховувати;
Складність категорій судових справ - 1, для карток додаткових матеріалів справи – 0,001.
Ймовірність розподілу на суддю з найменшим навантаженням – 70%.
Період для розрахунку навантаження (місяці) – 12.
Дата початку використання алгоритму є - 01 січня кожного нового року.
12.1.2. Навантаження щодо розгляду справ на суддів, які не обіймають адміністративні посади в суді встановити – 100%.
12.2. Коефіцієнт, що враховує форму участі судді у розгляді судової справи, для головуючого судді дорівнює — 1.
12.3. Коефіцієнт, що враховує форму участі судді у колегіальному розгляді судової справи, для судді що входить до складу колегії, але не є головуючим суддею дорівнює — 0,3.
 
13. Особливості розподілу справ у разі виконання суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя
13.1. Навантаження щодо розгляду справ на суддів, які обіймають  адміністративні посади в суді:
- для голови суду дорівнює 50% справ;
- для заступників голови суду дорівнює 50% справ,
13.2. У випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів питання введення зменшуючого коефіцієнту, який застосовується при розподілі справ,  розглядається зборами суддів за письмовим зверненням судді.
 
14.Розподіл судових справ за обставин, які унеможливлюють функціонування АСДС
14.1 У випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад п’яти робочих дні, після складання відповідного акту комісії під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), та на підставі заяви технічного адміністратора автоматизованої системи, розподіл судових справ до усунення відповідних обставин здійснюється за резолюцією голови суду (або за його дорученням заступників голови суду) з урахуванням черговості надходження, навантаження та спеціалізації (засад формування колегій).
 
15. Керівник апарату суду
15.1. Керівник апарату суду не менше ніж двічі на рік  звітує перед зборами суддів з питань функціонування автоматизованої системи документообігу суду, стану розподілу судових справ з метою дотримання збалансованого навантаження на суддів.
15.2. Керівник апарату суду на письмову вимогу судді надає інформацію щодо стану навантаження на кожного суддю.
15.3. Керівник апарату суду забезпечує щоденне розташування на локальному мережевому диску (Server2000) поточної інформації про навантаження на суддів суду із обов’язковим висвітленням наступної інформації:
– ПІБ судді,
– кількість справ (заяв), які розподілені на суддю, у тому числі судом відмовлено, повернуто та направлено справ за підсудністю;
– кількість справ (заяв) по яким закінчено провадження;
– кількість справ  призначених до колегіального розгляд та у яких суддю визначено суддею-учасником колегії.
 
16. Відповідальність
16.1. Навмисне складання довідки про відсутніх на робочому місці суддів особою, визначеною абзацом 1 п. 3.2 Засад, яка не відповідає дійсності, що могло вплинути або вплинуло на розподіл справ і матеріалів між суддями, може бути підставою для звільнення за п.1 ст. 41 КЗпП України.
16.2. Навмисне внесення недостовірних даних в АСДС, допущення інших порушень які могли вплинути або вплинули на розподіл справ і матеріалів між суддями, особою, визначеною п. 3.2 Засад, може бути підставою для звільнення за п.1 ст. 41 КЗпП України.
16.3. Навмисне внесення недостовірних даних в АСДС, допущення інших порушень які могли вплинути або вплинули на розподіл справ і матеріалів між суддями, працівником канцелярії суду відповідальним за реєстрацію справ і матеріалів, може бути підставою для звільнення за п.1 ст. 41 КЗпП України.