flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Рішення зборів суддів господарського суду Одеської області, оформлене протоколом №17-13/2017

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням зборів суддів від 21.12.2017р. №17-13/2017

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду

в Господарському суді Одеської області

 

 1. Загальні положення.

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Господарському суді Одеської області (далі — Засади) за допомогою автоматизованої системи документообігу суду (далі — АСДС) визначають порядок функціонування автоматизованої системи в Господарському суді Одеської області, урегулювання яких відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” і Положення про автоматизовану систему документообігу суду (далі – Положення), затвердженим рішенням Ради суддів України №2 від 02.04.2015 року (із змінами і доповненнями), відноситься до повноважень зборів суддів Господарського суду Одеської області.

 

 1. Реєстрація справ і матеріалів.

2.1. Усі справи та матеріали, що підлягають розподілу між суддями, реєструються в автоматизованій системі в день їх надходження, відповідно до вимог Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої наказом ДСА України №28 від 20.02.2013р. (із змінами і доповненнями) та вимог Положення.

 

 1. Розподіл справ і матеріалів.

3.1. Автоматизований розподіл справ та матеріалів, які підлягають розгляду суддями, здійснюється з 10:00 год. під час реєстрації, відповідно до вимог пункту 2.3.  (2.3.1) Положення за допомогою АСДС.

3.2. Кожний робочий день о 10:00 год. начальник відділу управління персоналом або особа, яка виконує його обов’язки, закриває табель врахування робочого часу в АСДС та  надає керівнику апарату суду довідку про відсутніх на робочому місці суддів (додаток №1) з вказівкою підстав відсутності (відпустка, відрядження, лікарняний тощо).

3.3. У разі невиходу судді на роботу з поважних причин, які будуть підтверджені документально, суддя повинен до 10:00 дня невиходу на роботу повідомити про це начальника відділу управління персоналом.

Виникнення поважних причин, які будуть підтверджені документально, протягом робочого дня мають бути доведені суддею до відома начальника відділу управління персоналом або особи, яка виконує його обов’язки, для складання нової довідки, яка негайно передається керівнику апарату суду із подальшим внесенням відповідних відомостей до  табелю врахування робочого часу в АСДС.

Невиконання суддею правил, визначених п. 3.3. Засад позбавляє його права посилатись на те, що справи і матеріали розподілені йому помилково та не є підставою для їх повторного розподілу.

3.4. Кожний робочий день до 10:00 год. – особа, наділена правами адміністратора  автоматизованої системи для забезпечення її технічного функціонування, яка працює безпосередньо в суді (далі - технічний адміністратор), надає керівнику апарату суду Звіт про невтручання до автоматизованої системи. 

3.4.1. Щоп’ятниці до 10:00 год. технічний адміністратор надає керівнику апарату суду поточні параметри автоматичного розподілу справ (заяв) для контролю за рівномірним навантаженням на суддів в автоматизованій системі. У випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів письмово повідомляє керівника апарату суду.

3.5. Автоматизований розподіл усіх справ і матеріалів, зазначених у п.п.3.1., 3.2. Засад, здійснюється під час їх реєстрації відповідальними особами, визначеними наказом керівника апарату суду.

3.6. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

3.7. Дні, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи у зв’язку із фактичним перебуванням суддів у відпустці, відрядженні, навчанні, під час тимчасової непрацездатності, закінчення повноважень не враховуються при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

3.8. Результатом автоматизованого розподілу судових справ є протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями, який автоматично створюється автоматизованою системою та залучається до матеріалів справи.

Також результатом розподілу справ між суддями є звіт про автоматизований розподіл судової справи між суддями, який формується автоматично за допомогою АСДС.

У разі необхідності, для службового користування, звіт про автоматизований розподіл судової справи між суддями роздруковується одразу після закінчення розподілу та скріплюється підписом керівника апарату суду.

3.9. Будь-який суддя (судді) має право бути присутнім під час автоматизованого розподілу справ і матеріалів між суддями у час, визначений п.3.1. Засад.

У разі присутності судді (суддів) під час розподілу за допомогою АСДС справ і матеріалів, відповідальна особа, визначена у абзаці 1 п. 3.5. Засад,  на вимогу судді (суддів) зобов’язана перед розподілом:

– надати для ознайомлення судді (суддям) довідку начальника відділу управління персоналом про відсутніх на робочому місці суддів; 

– продемонструвати судді (суддям) відповідність налаштувань АСДС довідці начальника відділу управління персоналом.

 

 1. Повторний автоматизований розподіл судових справ.

4.1. Загальний порядок повторного автоматизованого розподілу справ визначається Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, яке застосовується в частині, що не суперечить нормам чинного Господарського процесуального кодексу України.

4.2. Підставами повторного автоматизованого розподілу справи за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки) є:

4.2.1. помилкове визначення спеціалізації спору під час реєстрації позовної заяви (заяви), за умови, якщо суддею, якому розподілено дану заяву, не вчинено процесуальних дій, на підставі  письмової заяви судді;

4.2.2. задоволення відводу (самовідводу) судді або всього складу суду (при колегіальному складі суддів), в провадженні якого перебуває справа; у разі передачі справи не в день прийняття ухвали - на підставі письмової заяви судді;

4.2.3. направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції, у зв’язку із скасуванням судом апеляційної або касаційної інстанції ухвал суду про відмову у відкритті провадження у справі, закриття провадження у справі, залишення позову без розгляду, рішень суду;

4.2.4. направленням справи на розгляд до суду першої інстанції у зв’язку із скасуванням ухвал суду, прийнятих на підставі ст.174, ст.ст. 227 - 228 ГПК України у разі неможливості виконання суддею, в провадженні якого перебувала справа обов’язків судді на момент повернення матеріалів справи до суду;

4.2.5. направленням справи на розгляд до суду першої інстанції у зв’язку із скасуванням судом апеляційної або касаційної інстанції ухвали (постанови) у справі про банкрутство, а саме:

- про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство,

- про відмову у відкритті провадження (проваджень) у справі про банкрутство,

- про введення процедури санації,

- про затвердження плану санації,

- про закриття провадження у справі,

- про визнання боржника банкрутом;

4.2.6. тимчасова неможливість виконання суддею, в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, обов’язків судді з причин тимчасової непрацездатності, коли суддя (якщо справа розглядається одноособово) або суддя-доповідач зі складу колегії суддів (якщо справа розглядається колегіально) у передбачених законом випадках не може продовжувати розгляд справи більше 14 днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені ГПК України. Така неможливість виконання обов’язків судді підтверджується листком непрацездатності або іншим документом, виданим уповноваженою на це особою, та надається суддею особі, відповідальній за ведення кадрового діловодства, після виходу на роботу. У такому випадку справа передається на підставі обґрунтованої службової записки помічника судді;

4.2.7. закінчення повноважень судді щодо здійснення ним правосуддя, відрахування судді зі складу суду;

4.2.8. перебування у відпустці по догляду за дитиною, відповідно до закону України „Про відпустки”;

4.2.9. невірне налаштування табелю робочих днів суддів;

4.2.10. якщо суддя, в провадженні якого перебувала судова справа, що надійшла з судів апеляційної або касаційної інстанцій за наслідком перегляду (крім п.п.4.2.3.,4.2.5.), на момент її повернення з суду апеляційної чи касаційної інстанцій відрахований зі складу суду розподіляти в день надходження до суду або таку справу неможливо передати відповідному судді з підстав, зазначених у п.4.2.6-4.2.8 цих Засад;

4.2.11. у разі повернення справи з експертної установи під час неможливості виконання суддею, який зупинив провадження у справі, у зв’язку з призначенням судової експертизи, обов’язків судді з підстав, зазначених у п.п. 4.2.6.-4.2.8;

4.2.12. в інших випадках, передбачених статтею 36 ГПК України

          4.2.13 у виняткових випадках, питання передачі справи на повторний автоматичний розподіл вирішується на підставі рішення зборів суддів.

 

4.3. Повторний розподіл не здійснюється у разі:

4.3.1. скасування судом апеляційної або касаційної інстанції усіх інших ухвал у справі, окрім ухвал, зазначених у п.п.4.2.3, 4.2.5;

4.3.2. скасування судом апеляційної або касаційної інстанції у справах про банкрутство ухвал, які пов'язані виключно з рухом справи та якими провадження у справі не закінчується, а саме ухвал про:

- передачу справи за підсудністю,

- зупинення провадження у справ,

- залишення заяви про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство без розгляду;

4.3.3. зміни спеціалізації судді (головуючого колегії суддів) по справі станом на час надходження заяв, скарг, інших документів, які потребують судового розгляду;

4.3.4. в період тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки, навчання, тощо головуючого судді (головуючого в складі колегії суддів) по справам, провадження у яких зупинене;

4.3.5. у разі, якщо в день слухання справи виявиться тимчасово неможливим виконання суддею, в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, обов’язків судді з причин (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, навчання тощо), тривалість яких становить менше, ніж 14 календарних днів поспіль.

В цьому разі, в день та час призначеного ухвалою суду засідання, секретарем судового засідання  (у разі його відсутності - помічником судді) складається довідка про підстави не проведення судового засідання та перелік осіб, які з’явились до суду. Після виходу судді, довідка приєднується до матеріалів справи.

По справах, які припадають на термін тимчасової неможливості виконання обов’язків судді, про яку заздалегідь відомо, секретарем судового засідання (у разі його відсутності - помічником судді), із фіксуванням дій документально для приєднання до матеріалів справи, наявними засобами зв’язку повідомляється сторонам по справі про неможливість проведення судового засідання, також інформація розміщується на веб-сторінці  суду.

 

 1. Особливості розподілу заяв, клопотань, скарг, інших документів, які надійшли по справам, провадження в яких не закінчено.

5.1. У разі надходження заяв (клопотань, скарг, інших документів), які передбачають вчинення процесуальної дії, під час неможливості виконання суддею обов’язків судді в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів (з причин тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки, навчання тощо), повторний автоматичний розподіл справи та передача відповідних матеріалів іншому судді не здійснюється, а саме:

— заяви щодо процесуального правонаступництва, що надійшли в порядку ст. 52, 334 Господарського процесуального кодексу України;

— заяви щодо вступу у справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, що надійшли в порядку ст. 50 Господарського процесуального кодексу України;

— зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, в якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

— зауваження щодо технічного запису судового процесу та протоколу судового засідання, які надійшли в порядку ст. 224 Господарського процесуального кодексу України;

— заяви про поновлення або продовження процесуального строку, про відкладення розгляду справи, про відмову позивача від позову, визнання позову відповідачем, про зупинення провадження у справі, закриття провадження у справі, залишення позову (заяви) без розгляду, які надійшли в порядку Господарського процесуального кодексу України або в порядку Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

— заяви (клопотання), які передбачають вчинення процесуальних дій, у разі надходження їх до суду в період перебування справи за межами суду;

— заяви про забезпечення позову та скасування заходів забезпечення позову, про забезпечення доказів, про забезпечення судових витрат, про зустрічне забезпечення позову та скасування зустрічного забезпечення позову;

— заяви (клопотання), що надійшли для вирішення питання про виправлення описок та помилок, повернення судового збору.

Такі матеріали передаються службою діловодства суду помічникові (секретареві) цього судді і вирішуються суддею після його виходу на роботу.

У такому випадку, заявник повідомляється листом за підписом судді по взаємодії, затвердженої даними Засадами, про відкладення розгляду питання про прийняття заяви (клопотання) до усунення обставин неможливості виконання суддею обов’язків судді в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів (з причин тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки, навчання тощо).

5.2. У разі надходження протягом одного робочого дня однакових позовних заяв, заяв про порушення справ про банкрутство (однакові сторони, предмет спору) автоматизований розподіл між суддями відповідної спеціалізації здійснюється лише першої заяви, решта заяв, після їх реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду, підлягають автоматизованому розподілу АСДС шляхом передачі раніше визначеному судді.

 

 1. Особливості розподілу заяв, клопотань, скарг, інших документів, які надійшли по справам, провадження в яких закінчено.

6.1. У разі, якщо в день надходження заяв (клопотань, скарг, інших документів), які передбачають вчинення процесуальної дії, виявиться неможливим виконання суддею, в провадженні якого перебувала справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, такі заяви підлягають повторному автоматизованому розподілу в день надходження заяви.

6.2. У разі, якщо в день надходження заяв (клопотань, скарг, інших документів), які не передбачають вчинення процесуальної дії, виявиться неможливим виконання суддею, в провадженні якого перебувала справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, обов’язків судді, такі заяви передаються секретарем судового засідання або помічником судді наступному за алфавітом судді по взаємодії, затвердженої даними Засадами, з числа тих, у яких день надходження відповідної заяви (клопотання, скарги) є робочим днем, а саме заяви (клопотання):

а)    про ознайомлення з матеріалами справи;

б)    про видачу копій процесуальних або інших документів;

в)    про ознайомлення з протоколом судового засідання;

г)    про видачу наказів.

У разі, якщо відсутні двоє і більше підряд суддів за алфавітним списком, заяви (клопотання, скарги) по справах другого і кожного наступного з відсутніх передаються відповідно другому і кожному наступному за алфавітним списком з числа тих, у яких день надходження відповідної заяви (клопотання, скарги) є робочим днем.

 

 1. Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді.

7.1. Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал, зазначених у п.п.4.2.3, 4.2.5. цих Засад), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються тим суддям, ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.

7.2. Друга і кожна наступна заява (клопотання, скарги) по справі, зазначені у п.п.6.1.2., 6.1.3., 6.2. цих Засад, у разі неможливості виконання суддею, в провадженні якого перебувала справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, обов’язків судді, передається раніше визначеному автоматизованою системою судді, котрому була передана перша заява (клопотання, скарга) по цій же справі, якщо перша заява ще не розглянута суддею, шляхом здійснення повторного автоматизованого розподілу передачі раніше визначеному автоматизованою системою судді.

7.3. Заяви за нововиявленими обставинами передаються раніше визначеному складу суду відповідно до ч.15 ст.32 Господарського процесуального кодексу України.

 

 1. Особливості автоматизованого розподілу у справах про банкрутство.

8.1. Позовні заяви за участю боржника (позивача або відповідача), стосовно якого відкрито справу про банкрутство розглядає суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство. Заяви (позовні заяви) розподіляються між суддями в наступному порядку:

8.1.1. судді, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство або судді, у провадженні якого перебувала справа про банкрутство, яка закінчена провадженням на день подання  заяв (позовних заяв), без застосування автоматизованого розподілу передаються:

а) заяви про визнання грошових вимог кредиторів до боржника (банкрута);

б) заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) або майнових дій боржника, які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, які заявлені в порядку ст. 20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

в) скарги на дії (бездіяльність) уповноважених державних органів щодо погодження плану санації (ч. 1 ст. 29 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»);

г) заяви про відшкодування збитків у зв’язку з відмовою керуючого санацією від виконання договору (ч. 10 ст. 28 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”);

д) заяви відносно порушення сторонами умов правочинів (договорів), вчинених згідно з планом санації (ч. 11 ст. 28 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”);

е) заяви по спорам, які виникають при проведенні та виконанні результатів аукціонів, у тому числі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу майна (ч.8 ст. 44 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”);

ж) скарги на дії (бездіяльність) учасників ліквідаційної процедури (ч.4 ст. 40 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”);

з) позовні заяви про стягнення заробітної плати; про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника (банкрута);

і) визнання недійсними будь-яких угод (договорів), укладених боржником;

к) віндикаційні, негаторні позови;

л) позови про визнання права власності;

м) позови, пов’язані з майновими вимогами учасників (акціонерів) до боржника;

н) позови поточних кредиторів до боржника до визнання його банкрутом;

о) інші заяви (позовні заяви) за участю боржника.

8.2. У разі надходження на адресу суду заяв, зазначених в п.п. 8.1.1. Засад, під час тимчасової неможливості виконання обов’язків судді, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство такого боржника (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження, навчання тощо), такі заяви не підлягають автоматизованому розподілу між суддями, а передаються судді, у провадженні якого знаходиться справа про банкрутство, яким приймається рішення щодо прийняття заяви до розгляду після усунення вищевикладених обставин.

Такі матеріали передаються службою діловодства суду помічникові (секретареві) цього судді і вирішуються суддею після його виходу на роботу.

У такому випадку, заявник повідомляється листом за підписом судді по взаємодії, затвердженої даними Засадами, про відкладення розгляду питання про прийняття заяви (клопотання) до усунення обставин неможливості виконання суддею обов’язків судді в провадженні якого перебуває справа (з причин тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки, навчання тощо).

8.3. У разі надходження на адресу суду позовних заяв, зазначених в п.п. 8.1.1. Засад, під час тривалої неможливості виконання обов’язків судді, яка перевищує 14 днів поспіль, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство такого боржника (тривала непрацездатність, відпустка, тощо), такі заяви підлягають автоматизованому розподілу між суддями першої спеціалізації (спори про банкрутство та спори, пов’язані з банкрутством).

 

 

 1. Засади формування колегій суддів

9.1. У Господарському суді Одеської області встановлені наступні колегії, згідно переліку:

- перша колегія (спори про банкрутство та спори, пов’язані з банкрутством): Антощук С.І., Грабован Л.І., Лепеха Г.А., Найфлейш В.Д., Ровинський О.Ю.;

- друга колегія (інші спори позовного провадження): Бездоля Д.О., Желєзна С.П., Гуляк Г.І., Петренко Н.Д., Літвінов С.В., Лічман Л.В., Оборотова О.Ю., Фаєр Ю.Г., Невінгловська Ю.М., Цісельський О.В., Щавинська Ю.М. з урахуванням спеціалізації визначеної п.п.10.1. Засад;

- третя колегія (інші спори позовного провадження): Бездоля Ю.С., Волков Р.В.,  Гут С.Ф., Д’яченко Т.Г., Зайцев Ю.О., Малярчук І.А., Мостепаненко Ю.І., Никифорчук М.І., Погребна К.Ф., Рога Н.В., Степанова Л.В., Смелянець Г.Є., Шаратов Ю.А. з урахуванням спеціалізації визначеної п.п.10.1. Засад.

 

9.2. У разі необхідності розгляду судової справи колегією суддів, на виконання ухвали судді про призначення справи до колегіального розгляду, здійснюється в АСДС автоматичне визначення складу колегії суддів з числа суддів, визначеної Засадами колегії, до якої входить головуючий суддя.

Результатом автоматичного визначення складу колегії суддів є протокол автоматичного визначення складу колегії суддів, що автоматично створюється автоматизованою системою.

9.3. При визначенні автоматизованою системою складу колегії суддів, за виключенням головуючого судді, справа не розподіляється щодо голови суду,  заступників голови суду та судді, який є членом Ради суддів України.

9.3.1. У разі необхідності автоматичного визначення складу колегії, на виконання ухвали суддів, які обіймають адміністративні посади, або є членом Ради суддів України, автоматичне визначення складу колегії суддів здійснюється з числа суддів третьої колегії.

9.4. Заміна судді - учасника колегії здійснюється за рахунок наявних суддів колегії, до якої включено головуючого суддю по справі.

9.5. У разі неможливості АСДС визначити склад колегії суддів з числа суддів  встановленої Засадами колегії, через відсутність необхідної кількості суддів, що сталася внаслідок тимчасової (тривалої) непрацездатності, відводу (самовідводу), відпустки, відрядження суддів, тощо, на підставі наказу керівника апарату суду, за допомогою АСДС здійснюється автоматичне визначення складу колегії суддів з числа суддів, визначеної Засадами спеціалізації, до якої входить суддя, який потребує заміни.

9.6. Повторний автоматизований розподіл справи, яка розглядається колегією суддів, для визначення головуючого судді по справі, здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів, встановлених п.10 цих Засад та з підстав визначених п.4 Повторний автоматизований розподіл судових справ.

У разі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів, обов’язків судді, з підстав визначених п.п. 4.2.7, 4.2.8. Засад, заміна члена колегії здійснюється за допомогою АСДС в автоматичному режимі за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, з урахуванням порядку формування складу колегій суддів, встановленого цими Засадами, на підставі звернення відповідальних працівників.

9.7. У разі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів, обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, участь у семінарах, зайнятість судді у розгляді інших справ тощо), та не є головуючим суддею у судовій справі, заміна члена колегії може здійснюватися в день судового засідання за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду за допомогою АСДС в автоматичному режимі, з урахуванням порядку формування складу колегій суддів, встановленого цими Засадами, на підставі письмового звернення головуючого судді по справі.

Результатом заміни відсутнього судді, який входить до складу колегії суддів, є  Протокол автоматичної зміни складу колегії суддів, затверджений Положенням, який залучається до матеріалів справи.

 

 1. Спеціалізація суддів Господарського суду Одеської області

10.1. Встановити в суді три спеціалізації суддів Господарського суду Одеської області з розгляду окремих категорій спорів:

- перша спеціалізація (спори про банкрутство та спори, пов’язані з банкрутством): Антощук С.І., Грабован Л.І., Лепеха Г.А., Найфлейш В.Д., Ровинський О.Ю.;

- друга спеціалізація (інші спори позовного провадження): Власова С.Г., Бездоля Д.О., Бездоля Ю.С., Волков Р.В., Гуляк Г.І., Гут С.Ф., Демешин О.А., Д’яченко Т.Г., Желєзна С.П., Зайцев Ю.О., Літвінов С.В., Лічман Л.В., Малярчук І.А., Мостепаненко Ю.І., Невінгловська Ю.М., Никифорчук М.І., Оборотова О.Ю., Петренко Н.Д., Петров В.С., Погребна К.Ф., Рога Н.В., Смелянець Г.Є., Степанова Л.В., Фаєр Ю.Г., Цісельський О.В., Шаратов Ю.А., Щавинська Ю.М.;

- третя спеціалізація (спори, пов’язані із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності): Власова С.Г., Лічман Л.В., Малярчук І.А., Степанова Л.В., Цісельський О.В., Щавинська Ю.М.

10.2. У разі помилково визначеної спеціалізації при автоматизованому розподілі справ, на підставі заяви судді призначеного автоматизованою системою, передача справи на повторний автоматизований розподіл здійснюється за розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки) за правильно визначеною спеціалізацією.

10.3. У разі неможливості АСДС здійснити автоматизований розподіл справ з числа суддів встановленої Засадами першої  спеціалізації (спори про банкрутство та спори, пов’язані з банкрутством) через відсутність необхідної кількості суддів, що сталася внаслідок тимчасової (тривалої) непрацездатності, відводу (самовідводу), відпустки, відрядження суддів, тощо, автоматизований розподіл справ здійснюється на підставі наказу керівника апарату суду з числа суддів, визначеної Засадами другої та третьої спеціалізації (інші спори позовного провадження та спори, пов’язані із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності).

10.4. У разі неможливості АСДС здійснити автоматизований розподіл справ з числа суддів встановленої Засадами третьої спеціалізації (спори, пов’язані із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності) через відсутність необхідної кількості суддів, що сталася внаслідок тимчасової (тривалої) непрацездатності, відводу (самовідводу), відпустки, відрядження суддів, тощо, автоматизований розподіл справ здійснюється на підставі наказу керівника апарату суду з числа суддів, визначеної Засадами другої спеціалізації (інші спори позовного провадження).

10.5. У разі неможливості АСДС здійснити автоматизований розподіл справ з числа суддів встановленої Засадами другої та третьої спеціалізації (інші спори позовного провадження та спори, пов’язані із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності) через відсутність необхідної кількості суддів, що сталася внаслідок тимчасової (тривалої) непрацездатності, відводу (самовідводу), відпустки, відрядження суддів, тощо, автоматизований розподіл справ здійснюється на підставі наказу керівника апарату суду з числа суддів, визначеної Засадами першої спеціалізації (спори про банкрутство та спори, пов’язані з банкрутством).

 

 1. Порядок взаємодії суддів.

11.1. Затвердити Порядок взаємодії суддів  у наступній редакції:

Бездоля Дмитро Олександрович → Власова Світлана Георгіївна → Бездоля Юлія Сергіївна → Волков Роман Володимирович → Гуляк Галина Іванівна → Гут Сергій Федорович → Демешин Олександр Анатолійович→ Д’яченко Тетяна Геннадіївна → Желєзна Світлана Петрівна → Зайцев Юрій Олексійович → Літвінов Сергій Володимирович → Лічман Леонід Васильович → Малярчук Ірина Анатоліївна → Мостепаненко Юлія Іванівна → Невінгловська Юлія Михайлівна → Никифорчук Микола Іванович → Оборотова Олександра Юріївна → Петренко Наталія Дмитрівна → Петров Володимир Степанович → Погребна Катерина Федорівна → Рога Наталія Василівна → Смелянець Ганна Євгенівна → Степанова Людмила Валеріївна → Фаєр Юлія Григорівна  → Цісельський Олег Володимирович → Шаратов Юрій Анатолійович → Щавинська Юлія Михайлівна → Бездоля Дмитро Олександрович

Антощук Світлана Іванівна → Грабован Лілія Іванівна → Лепеха Геннадій Анатолійович → Найфлейш Володимир Давидович → Ровинський Олександр Юрійович → Антощук Світлана Іванівна

 

11.2. У випадку тимчасової відсутності судді на момент необхідності підписання описів судових справ, такі дії здійснюються суддею, визначеним відповідно до встановленої цими Засадами системи взаємодії суддів.

11.3. У разі повернення справ (заяв, матеріалів) суддів, відрахованих зі складу суду, дії, зазначені у п.6.3 Засад по взаємозаміні здійснюють судді згідно Порядку взаємодії суддів в редакції Засад, чинних на момент відрахування таких суддів.

11.3.1. У разі повернення закінчених провадженням справ суддів, відрахованих зі складу суду або  суддів без повноважень, дії по передачі справ до архіву суду на зберігання здійснюють судді згідно Порядку взаємодії суддів в редакції Засад, чинних на момент повноважень таких суддів.

11.4. У разі настання обставин, зазначених в пункті 5.1. Засад, заявник повідомляється листом за підписом судді по взаємодії, затвердженої даними Засадами.

 

 1. Параметри автоматизованої системи «Документообіг господарських судів та коефіцієнти форми участі судді у розгляді судової справи.

12.1. Встановити наступні параметри автоматизованої системи «Документообіг господарських судів», що використовуються для автоматизованого розподілу справ між суддями Господарського суду Одеської області:

Заборона розподілу справ без категорії – враховувати;

Заборона розподілу справ без учасників процесу - враховувати;

Актуальність Табелю при розподілі - враховувати;

Відображати звільнених суддів у звітах авторозподілу – не враховувати;

Враховувати справу в навантаженнях тільки останньому призначеному судді (колегії суддів) - враховувати;

Відсутність судді по Табелю при призначенні учасників колегії - враховувати;

Спеціалізацію при призначенні учасників колегії - враховувати;

Складність категорій судових справ - 1, для карток додаткових матеріалів справи – 0,001.

Ймовірність розподілу на суддю з найменшим навантаженням 50%.

Період для розрахунку навантаження (місяці) – 12.

Дата початку використання алгоритму є - 01 січня кожного нового року.

12.1.2. Навантаження щодо розгляду справ на суддів, які не обіймають адміністративні посади в суді встановити – 100%.

12.2. Коефіцієнт, що враховує форму участі судді у розгляді судової справи, для головуючого судді дорівнює — 1.

12.3. Коефіцієнт, що враховує форму участі судді у колегіальному розгляді судової справи, для судді що входить до складу колегії, але не є головуючим суддею дорівнює — 0,3.

 

 1. Особливості розподілу справ у разі виконання суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя

13.1. Навантаження щодо розгляду справ на суддів, які обіймають  адміністративні посади в суді:

- для голови суду дорівнює 50% справ;

13.2. У випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів питання введення зменшуючого коефіцієнту, який застосовується при розподілі справ,  розглядається зборами суддів за письмовим зверненням судді та на підставі здійсненого керівником апарату суду аналізу звіту з навантаження на суддів.

 

 1. Розподіл судових справ за обставин, які унеможливлюють функціонування АСДС

14.1. У випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад п’ять робочих днів, після складання відповідного акту комісії під головуванням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов’язки), та на підставі заяви технічного адміністратора автоматизованої системи, розподіл судових справ до усунення відповідних обставин здійснюється за резолюцією голови суду (або за його дорученням заступників голови суду) з урахуванням черговості надходження, навантаження та спеціалізації (засад формування колегій).

 

 1. Керівник апарату суду

15.1. Керівник апарату суду не менше ніж двічі на рік  звітує перед зборами суддів з питань функціонування автоматизованої системи документообігу суду, стану розподілу судових справ з метою дотримання збалансованого навантаження на суддів.

15.2. Керівник апарату суду на письмову вимогу судді надає інформацію щодо стану навантаження на кожного суддю.

15.3. Керівник апарату суду забезпечує щоденне розташування на локальному мережевому диску (Server2000) поточної інформації про навантаження на суддів суду із обов’язковим висвітленням наступної інформації:

– ПІБ судді,

– кількість справ (заяв), які розподілені на суддю, у тому числі судом відмовлено, повернуто та направлено справ за підсудністю;

– кількість справ (заяв) по яким закінчено провадження;

– кількість справ  призначених до колегіального розгляд та у яких суддю визначено суддею-учасником колегії.

 

 1. Відповідальність

16.1. Навмисне складання довідки про відсутніх на робочому місці суддів особою, визначеною абзацом 1 п. 3.2. Засад, яка не відповідає дійсності, що могло вплинути або вплинуло на розподіл справ і матеріалів між суддями, може бути підставою для звільнення за п.1 ст. 41 КЗпП України.

16.2. Навмисне внесення недостовірних даних в АСДС, допущення інших порушень які могли вплинути або вплинули на розподіл справ і матеріалів між суддями, особою, визначеною п. 3.2. Засад, може бути підставою для звільнення за п.1 ст. 41 КЗпП України.

16.3. Навмисне внесення недостовірних даних в АСДС, допущення інших порушень які могли вплинути або вплинули на розподіл справ і матеріалів між суддями, працівником канцелярії суду відповідальним за реєстрацію справ і матеріалів, може бути підставою для звільнення за п.1 ст. 41 КЗпП України.