flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Рішення зборів суддів господарського суду Одеської області, оформлене протоколом №17-02/2019

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням зборів суддів від 13.03.2019р. №17-02/2019

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду

в Господарському суді Одеської області

 

 1. Загальні положення.

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Господарському суді Одеської області (далі — Засади) за допомогою автоматизованої системи документообігу суду (далі — АСДС) визначають порядок функціонування автоматизованої системи в Господарському суді Одеської області, урегулювання яких відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” і Положення про автоматизовану систему документообігу суду (далі – Положення), затвердженим рішенням Ради суддів України №2 від 02.04.2015 року (із змінами і доповненнями), відноситься до повноважень зборів суддів Господарського суду Одеської області.

 

 1. Реєстрація справ і матеріалів.

2.1. Усі справи та матеріали, що підлягають розподілу між суддями, реєструються в автоматизованій системі в день їх надходження, відповідно до вимог Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої наказом ДСА України №28 від 20.02.2013р. (із змінами і доповненнями) та вимог Положення.

 

 1. Розподіл справ і матеріалів.

3.1. Автоматизований розподіл справ та матеріалів, які підлягають розгляду суддями, здійснюється з 10:00 год. під час реєстрації, відповідно до вимог пункту 2.3.  (2.3.1) Положення за допомогою АСДС.

3.2. Кожний робочий день о 10:00 год. начальник відділу управління персоналом або особа, яка виконує його обов’язки, закриває табель врахування робочого часу в АСДС та  надає керівнику апарату суду довідку про відсутніх на робочому місці суддів (додаток №1) з вказівкою підстав відсутності (відпустка, відрядження, лікарняний тощо).

3.3. У разі невиходу судді на роботу з поважних причин, які будуть підтверджені документально, суддя повинен до 10:00 дня невиходу на роботу повідомити про це начальника відділу управління персоналом.

Виникнення поважних причин, які будуть підтверджені документально, протягом робочого дня мають бути доведені суддею до відома начальника відділу управління персоналом або особи, яка виконує його обов’язки, для складання нової довідки, яка негайно передається керівнику апарату суду із подальшим внесенням відповідних відомостей до  табелю врахування робочого часу в АСДС.

Невиконання суддею правил, визначених п. 3.3. Засад позбавляє його права посилатись на те, що справи і матеріали розподілені йому помилково та не є підставою для їх повторного розподілу.

3.4. Кожний робочий день до 10:00 год. – особа, наділена правами адміністратора  автоматизованої системи для забезпечення її технічного функціонування, яка працює безпосередньо в суді (далі - технічний адміністратор), надає керівнику апарату суду Звіт про невтручання до автоматизованої системи. 

3.4.1. Щоп’ятниці до 10:00 год. технічний адміністратор надає керівнику апарату суду поточні параметри автоматичного розподілу справ (заяв) для контролю за рівномірним навантаженням на суддів в автоматизованій системі. У випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів письмово повідомляє керівника апарату суду.

3.5. Автоматизований розподіл усіх справ і матеріалів, зазначених у п.п.3.1., 3.2. Засад, здійснюється під час їх реєстрації відповідальними особами, визначеними наказом керівника апарату суду.

3.6. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

3.7. Дні, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи у зв’язку із фактичним перебуванням суддів у відпустці, відрядженні, навчанні, під час тимчасової непрацездатності, закінчення повноважень не враховуються при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

3.8. Результатом автоматизованого розподілу судових справ є протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями, який автоматично створюється автоматизованою системою та залучається до матеріалів справи.

Також результатом розподілу справ між суддями є звіт про автоматизований розподіл судової справи між суддями, який формується автоматично за допомогою АСДС.

У разі необхідності, для службового користування, звіт про автоматизований розподіл судової справи між суддями роздруковується одразу після закінчення розподілу та скріплюється підписом керівника апарату суду.

3.9. Будь-який суддя (судді) має право бути присутнім під час автоматизованого розподілу справ і матеріалів між суддями у час, визначений п.3.1. Засад.

У разі присутності судді (суддів) під час розподілу за допомогою АСДС справ і матеріалів, відповідальна особа, визначена у абзаці 1 п. 3.5. Засад,  на вимогу судді (суддів) зобов’язана перед розподілом:

– надати для ознайомлення судді (суддям) довідку начальника відділу управління персоналом про відсутніх на робочому місці суддів; 

– продемонструвати судді (суддям) відповідність налаштувань АСДС довідці начальника відділу управління персоналом.

 

 1. Повторний автоматизований розподіл судових справ.

4.1. Загальний порядок повторного автоматизованого розподілу справ визначається Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, яке застосовується в частині, що не суперечить нормам чинного Господарського процесуального кодексу України.

4.2. Підставами повторного автоматизованого розподілу справи за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки) є:

4.2.1. помилкове визначення спеціалізації спору під час реєстрації позовної заяви (заяви), за умови, якщо суддею, якому розподілено дану заяву, не вчинено процесуальних дій, на підставі  письмової заяви судді;

направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції, у зв’язку із скасуванням судом апеляційної інстанції ухвал суду про відмову у видачі судового наказу (постановленої в порядку наказного провадження);

- про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство,

- про відмову у відкритті провадження (проваджень) у справі про банкрутство,

- про введення процедури санації,

- про затвердження плану санації,

- про закриття провадження у справі,

- про визнання боржника банкрутом;

     4.2.8. перебування у відпустці по догляду за дитиною, відповідно до закону України „Про відпустки”;

4.2.10. якщо суддя, в провадженні якого перебувала судова справа, що надійшла з судів апеляційної або касаційної інстанцій за наслідком перегляду (крім п.п.4.2.3.,4.2.5.), на момент її повернення з суду апеляційної чи касаційної інстанцій відрахований зі складу суду розподіляти в день надходження до суду або таку справу неможливо передати відповідному судді з підстав, зазначених у п.4.2.6-4.2.8 цих Засад;

4.2.11. у разі повернення справи з експертної установи під час неможливості виконання суддею, який зупинив провадження у справі, у зв’язку з призначенням судової експертизи, обов’язків судді з підстав, зазначених у п.п. 4.2.6.-4.2.8;

4.2.12. в інших випадках, передбачених статтею 36 ГПК України

     4.2.13 у виняткових випадках, питання передачі справи на повторний автоматичний розподіл вирішується на підставі рішення зборів суддів.

 

- передачу справи за підсудністю,

- зупинення провадження у справ,

- залишення заяви про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство без розгляду;

В цьому разі, в день та час призначеного ухвалою суду засідання, секретарем судового засідання  (у разі його відсутності - помічником судді) складається довідка про підстави не проведення судового засідання та перелік осіб, які з’явились до суду. Після виходу судді, довідка приєднується до матеріалів справи.

По справах, які припадають на термін тимчасової неможливості виконання обов’язків судді, про яку заздалегідь відомо, секретарем судового засідання (у разі його відсутності - помічником судді), із фіксуванням дій документально для приєднання до матеріалів справи, наявними засобами зв’язку повідомляється сторонам по справі про неможливість проведення судового засідання, також інформація розміщується на веб-сторінці  суду.

4.3.6. закінчення строку розгляду справи по суті під час тимчасової (менше 14 днів) неможливості виконання суддею обов’язків судді з причин тимчасової непрацездатності (відрядження, відпустка, навчання, тощо) з метою дотримання принципу «незмінності складу суду» протягом розгляду справи;

4.3.7. закінчення строку підготовчого засідання під час тимчасової (менше 14 днів) неможливості виконання суддею обов’язків судді з причин тимчасової непрацездатності (відрядження, відпустка, навчання, тощо) з метою дотримання принципу «незмінності складу суду» протягом розгляду справи.

 

 1. Особливості розподілу заяв, клопотань, скарг, інших документів, які надійшли по справам, провадження в яких не закінчено.

5.1. У разі надходження заяв (клопотань, скарг, інших документів), які передбачають вчинення процесуальної дії, під час неможливості виконання суддею обов’язків судді в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів (з причин тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки, навчання тощо), повторний автоматичний розподіл справи та передача відповідних матеріалів іншому судді не здійснюється, а саме:

Такі матеріали передаються службою діловодства суду помічникові (секретареві) цього судді і вирішуються суддею після його виходу на роботу.

У такому випадку, заявник повідомляється листом за підписом судді по взаємодії, затвердженої даними Засадами, про відкладення розгляду питання про прийняття заяви (клопотання) до усунення обставин неможливості виконання суддею обов’язків судді в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів (з причин тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки, навчання тощо).

5.2. У разі надходження заяви про забезпечення позову (ч.1 ст.140 ГПК України),  заяви про скасування заходів забезпечення позову (ч.2 ст. 145 ГПК України), заяви про заміну одного заходу забезпечення позову іншим (ч.2 ст. 143 ГПК України), заяви про забезпечення доказів (ч.2 ст. 112 ГПК України), заяви про зустрічне забезпечення позову (ч.4 ст. 141 ГПК України), заяви про скасування зустрічного забезпечення позову (ч.5 ст. 142 ГПК України) під час неможливості виконання суддею обов’язків судді, в провадженні якого перебуває справа, або який є головуючим у складі колегії суддів (з причин тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки, навчання тощо), за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду здійснюється повторний автоматичний розподіл заяв. Матеріали справи передаються визначеному новому судді для розгляду цієї заяви. Після розгляду заяви - матеріали справи повертаються судді, в провадженні якого вона перебуває, для подальшого розгляду справи.

5.3. У разі надходження до суду протягом одного робочого дня двох і більше заяв про відвід судді по одній і тій же справі та в подальшому визнання судом зазначених відводів необгрунтованими в порядку ч.3 ст. 39 ГПК України, за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду здійснюється повторний автоматизований розподіл заяви про відвід судді, яка розглянута судом першою, для визначення складу суду. Після ухвалення судом рішення  про відмову у задоволенні відводу, наступна заява про відвід судді, що визнана судом необгрунтованою, за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду підлягає повторному автоматизованому розподілу для визначення складу суду.

 

 1. Особливості розподілу заяв, клопотань, скарг, інших документів, які надійшли по справам, провадження в яких закінчено.

6.1. У разі, якщо в день надходження заяв (клопотань, скарг, інших документів), які передбачають вчинення процесуальної дії, виявиться неможливим виконання суддею, в провадженні якого перебувала справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, такі заяви підлягають повторному автоматизованому розподілу в день надходження заяви.

6.2. У разі, якщо в день надходження заяв (клопотань, скарг, інших документів), які не передбачають вчинення процесуальної дії, виявиться неможливим виконання суддею, в провадженні якого перебувала справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, обов’язків судді, такі заяви передаються секретарем судового засідання або помічником судді наступному за алфавітом судді по взаємодії, затвердженої даними Засадами, з числа тих, у яких день надходження відповідної заяви (клопотання, скарги) є робочим днем, а саме заяви (клопотання):

а)    про ознайомлення з матеріалами справи;

б)    про видачу копій процесуальних або інших документів;

в)    про ознайомлення з протоколом судового засідання;

г)    про видачу наказів.

У разі, якщо відсутні двоє і більше підряд суддів за алфавітним списком, заяви (клопотання, скарги) по справах другого і кожного наступного з відсутніх передаються відповідно другому і кожному наступному за алфавітним списком з числа тих, у яких день надходження відповідної заяви (клопотання, скарги) є робочим днем.

 

 1. Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді.

7.1. Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал, зазначених у п.п.4.2.3, 4.2.5. цих Засад), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються тим суддям, ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.

7.2. Друга і кожна наступна заява (клопотання, скарги) по справі, зазначені у п.п.6.1.2., 6.1.3., 6.2. цих Засад, у разі неможливості виконання суддею, в провадженні якого перебувала справа, або який є головуючим у складі колегії суддів, обов’язків судді, передається раніше визначеному автоматизованою системою судді, котрому була передана перша заява (клопотання, скарга) по цій же справі, якщо перша заява ще не розглянута суддею, шляхом здійснення повторного автоматизованого розподілу передачі раніше визначеному автоматизованою системою судді.

7.3. Заяви за нововиявленими обставинами передаються раніше визначеному складу суду відповідно до ч.15 ст.32 Господарського процесуального кодексу України.

 

 1. Особливості автоматизованого розподілу у справах про банкрутство.

8.1. Позовні заяви з вимогами до боржника (відповідача), стосовно якого відкрито справу про банкрутство, реєструються з присвоєнням нового унікального номеру справи та передаються судді в провадженні якого перебуває справа про банкрутство. Заяви (позовні заяви) розподіляються між суддями у наступному порядку:

8.1.1. судді, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство або судді, у провадженні якого перебувала справа про банкрутство, яка закінчена провадженням на день подання  заяв (позовних заяв), без застосування автоматизованого розподілу передаються:

а) заяви про визнання грошових вимог кредиторів до боржника (банкрута);

б) заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) або майнових дій боржника, які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, які заявлені в порядку ст. 20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

в) скарги на дії (бездіяльність) уповноважених державних органів щодо погодження плану санації (ч. 1 ст. 29 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»);

г) заяви про відшкодування збитків у зв’язку з відмовою керуючого санацією від виконання договору (ч. 10 ст. 28 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”);

д) заяви відносно порушення сторонами умов правочинів (договорів), вчинених згідно з планом санації (ч. 11 ст. 28 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”);

е) заяви по спорам, які виникають при проведенні та виконанні результатів аукціонів, у тому числі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу майна (ч.8 ст. 44 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”);

ж) скарги на дії (бездіяльність) учасників ліквідаційної процедури (ч.4 ст. 40 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”);

з) позовні заяви про стягнення заробітної плати; про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника (банкрута);

і) визнання недійсними будь-яких угод (договорів), укладених боржником;

к) віндикаційні, негаторні позови;

л) позови про визнання права власності;

м) позови, пов’язані з майновими вимогами учасників (акціонерів) до боржника;

н) позови поточних кредиторів до боржника до визнання його банкрутом;

о) інші заяви (позовні заяви) за участю боржника.

8.2. У разі надходження на адресу суду заяв, зазначених в п.п. 8.1.1. Засад, під час тимчасової неможливості виконання обов’язків судді, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство такого боржника (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження, навчання тощо), такі заяви не підлягають автоматизованому розподілу між суддями, а передаються судді, у провадженні якого знаходиться справа про банкрутство, яким приймається рішення щодо прийняття заяви до розгляду після усунення вищевикладених обставин.

Такі матеріали передаються службою діловодства суду помічникові (секретареві) цього судді і вирішуються суддею після його виходу на роботу.

У такому випадку, заявник повідомляється листом за підписом судді по взаємодії, затвердженої даними Засадами, про відкладення розгляду питання про прийняття заяви (клопотання) до усунення обставин неможливості виконання суддею обов’язків судді в провадженні якого перебуває справа (з причин тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки, навчання тощо).

8.3. У разі надходження на адресу суду позовних заяв, зазначених в п.п. 8.1.1. Засад, під час тривалої неможливості виконання обов’язків судді, яка перевищує 14 днів поспіль, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство такого боржника (тривала непрацездатність, відпустка, тощо), такі заяви підлягають автоматизованому розподілу між суддями першої спеціалізації (спори про банкрутство та спори, пов’язані з банкрутством).

 

 1. Засади формування колегій суддів

9.1. У Господарському суді Одеської області встановлені наступні колегії, згідно переліку:

- перша колегія (спори про банкрутство та спори, пов’язані з банкрутством): Антощук С.І., Грабован Л.І., Лепеха Г.А., Найфлейш В.Д., Ровинський О.Ю.;

- друга колегія (інші спори позовного провадження): Бездоля Д.О., Демешин О.А., Желєзна С.П., Петренко Н.Д., Літвінов С.В., Лічман Л.В., Оборотова О.Ю., Невінгловська Ю.М., Цісельський О.В., Щавинська Ю.М. з урахуванням спеціалізації визначеної п.п.10.1. Засад;

- третя колегія (інші спори позовного провадження): Бездоля Ю.С., Волков Р.В., Гут С.Ф., Д’яченко Т.Г., Зайцев Ю.О., Малярчук І.А., Мостепаненко Ю.І., Погребна К.Ф., Рога Н.В., Степанова Л.В., Смелянець Г.Є., Шаратов Ю.А. з урахуванням спеціалізації визначеної п.п.10.1. Засад.

9.2. У разі необхідності розгляду судової справи колегією суддів, на виконання ухвали судді про призначення справи до колегіального розгляду, здійснюється в АСДС автоматичне визначення складу колегії суддів з числа суддів, визначеної Засадами колегії, до якої входить головуючий суддя.

Результатом автоматичного визначення складу колегії суддів є протокол автоматичного визначення складу колегії суддів, що автоматично створюється автоматизованою системою.

9.3. При визначенні автоматизованою системою складу колегії суддів, за виключенням головуючого судді, справа не розподіляється щодо голови суду,  заступників голови суду та судді, який є членом Ради суддів України.

9.3.1. У разі необхідності автоматичного визначення складу колегії, на виконання ухвали суддів, які обіймають адміністративні посади, або є членом Ради суддів України, автоматичне визначення складу колегії суддів здійснюється з числа суддів другої та третьої колегії.

9.4. Заміна судді - учасника колегії здійснюється за рахунок наявних суддів колегії, до якої включено головуючого суддю по справі.

9.5. У разі неможливості АСДС визначити склад колегії суддів з числа суддів  встановленої Засадами колегії, через відсутність необхідної кількості суддів, що сталася внаслідок тимчасової (тривалої) непрацездатності, відводу (самовідводу), відпустки, відрядження суддів, тощо, на підставі наказу керівника апарату суду, за допомогою АСДС здійснюється автоматичне визначення складу колегії суддів з числа суддів, визначеної Засадами спеціалізації, до якої входить суддя, який потребує заміни.

9.6. Повторний автоматизований розподіл справи, яка розглядається колегією суддів, для визначення головуючого судді по справі, здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів, встановлених п.10 цих Засад та з підстав визначених п.4 Повторний автоматизований розподіл судових справ.

У разі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів, обов’язків судді, з підстав визначених п.п. 4.2.7, 4.2.8. Засад, заміна члена колегії здійснюється за допомогою АСДС в автоматичному режимі за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, з урахуванням порядку формування складу колегій суддів, встановленого цими Засадами, на підставі звернення відповідальних працівників.

9.7. У разі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів, обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, участь у семінарах, зайнятість судді у розгляді інших справ тощо), та не є головуючим суддею у судовій справі, заміна члена колегії може здійснюватися в день судового засідання за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду за допомогою АСДС в автоматичному режимі, з урахуванням порядку формування складу колегій суддів, встановленого цими Засадами, на підставі письмового звернення головуючого судді по справі.

Результатом заміни відсутнього судді, який входить до складу колегії суддів, є  Протокол автоматичної зміни складу колегії суддів, затверджений Положенням, який залучається до матеріалів справи.

 

 1. Спеціалізація суддів Господарського суду Одеської області

10.1. Встановити в господарському суді Одеської області наступні спеціалізації суддів з розгляду окремих категорій спорів:

- Бездоля Д.О., Бездоля Ю.С., Волков Р.В., Гут С.Ф., Демешин О.А., Д’яченко Т.Г., Желєзна С.П., Зайцев Ю.О., Літвінов С.В., Лічман Л.В., Малярчук І.А., Мостепаненко Ю.І., Невінгловська Ю.М., Оборотова О.Ю., Петренко Н.Д., Петров В.С., Погребна К.Ф., Рога Н.В., Смелянець Г.Є., Степанова Л.В., Цісельський О.В., Шаратов Ю.А., Щавинська Ю.М.:

 

200000000

Справи позовного провадження

201000000

Справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на нерухоме майно (крім землі), з них

201010000

про державну власність, з них

201010100

щодо реєстрації або обліку прав на майно

201010200

щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності

201010300

щодо визнання права власності

201010400

щодо усунення перешкод у користуванні майном

201010500

щодо оренди

201020000

про комунальну власність, з них

201020100

щодо реєстрації або обліку прав на майно

201020200

щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності

201020300

щодо визнання права власності

201020400

щодо усунення перешкод у користуванні майном

201020500

щодо оренди

201030000

про приватну власність, з них

201030100

щодо реєстрації або обліку прав на майно

201030200

щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності

201030300

щодо визнання права власності

201030400

щодо витребування майна із чужого незаконного володіння

201030500

щодо усунення перешкод у користуванні майном

201030600

щодо самочинного будівництва

201040000

щодо речових прав на чуже майно, з них

201040100

щодо володіння чужим майном

201040200

щодо сервітутів

202000000

Справи у спорах, що виникають із земельних відносин, з них

202010000

щодо припинення права власності на земельну ділянку

202020000

щодо припинення права користування земельною ділянкою, з них

202020100

щодо припинення права оренди

202030000

щодо земельних сервітутів

202040000

щодо права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)

202050000

щодо права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)

202060000

щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності на земельну ділянку

202070000

щодо визнання незаконним акта, що порушує право користування земельною ділянкою, з них

202070100

щодо визнання незаконним акта, що порушує право оренди

202070200

щодо визнання права власності на земельну ділянку

202070300

щодо усунення порушення прав власника

202070400

щодо відшкодування шкоди, збитків

202070500

щодо стягнення штрафних санкцій

202070600

щодо невиконання або неналежного виконання зобов’язань

202070700

що виникають з договорів купівлі-продажу

202070800

що виникають з договорів оренди

205000000

Справи у спорах щодо застосування антимонопольного та конкурентного законодавства, з них

205010000

щодо захисту економічної конкуренції, з них

205010100

щодо антиконкурентних узгоджених дій

205020000

щодо зловживання монопольним (домінуючим) становищем

205030000

щодо антиконкурентних дій органів влади

205040000

щодо захисту від недобросовісної конкуренції

206000000

Справи у спорах щодо цінних паперів

207000000

Справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, з них

207010000

оскарження рішень загальних зборів учасників товариств, органів управління

207020000

визнання недійсними установчих документів, внесення змін до них

207030000

пов’язані з діяльністю органів управління товариства

207040000

пов’язані з правами на акції, частку у статутному капіталі

207050000

визнання недійсними господарських договорів, пов’язаних з реалізацією корпоративних прав

207060000

внесення змін у реєстр акціонерів та оскарження дій реєстратора

208000000

Справи у спорах між юридичною особою та її посадовою особою про відшкодування збитків, завданих юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадової особи

209000000

Справи у спорах, що виникають з правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав в юридичній особі

210000000

Справи у спорах щодо приватизації майна, з них

210010000

щодо укладення, зміни, розірвання, виконання договорів купівлі-продажу та визнання їх недійсними

210020000

щодо визнання недійсними актів

210030000

щодо притягнення до відповідальності за порушення законодавства про приватизацію

211000000

Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів (крім категорій 201000000-210000000), з них

211010000

купівлі-продажу

211020000

поставки товарів, робіт, послуг, з них

211020100

енергоносіїв

211030000

оренди, з них

211040000

лізингу

211050000

підряду, з них

211050100

будівельного підряду

211060000

надання послуг

211070000

перевезення, транспортного експедирування, з них

211070100

залізницею, з них

211070101

втрата, пошкодження, псування вантажу

211080000

страхування

211090000

банківської діяльності

211100000

кредитування, з них

211100100

забезпечення виконання зобов’язання

211110000

доручення, комісії, управління майном

211120000

зберігання

211130000

спільної діяльності

211140000

зовнішньоекономічної діяльності, з них

211140100

із залученням іноземних інвестицій

212000000

Справи у спорах, щодо недоговірних зобов’язань, з них

212010000

спонукання виконати або припинити певні дії

212020000

повернення безпідставно набутого майна (коштів)

212030000

про відшкодування шкоди

213000000

Справи у спорах щодо оскарження актів (рішень) суб'єктів господарювання та їхніх органів, посадових та службових осіб у сфері організації та здійснення господарської діяльності

221000000

Справи наказного провадження

231000000

Справи щодо оскарження рішень третейських судів та про видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів

231010000

справи про скасування рішення третейського суду

231020000

справи про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду

241000000

Інші справи

 

- Антощук С.І., Грабован Л.І., Лепеха Г.А., Найфлейш В.Д., Ровинський О.Ю.:

 

214000000

Справи за заявами про затвердження планів санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство

215000000

Справи про банкрутство та  справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство

215010000

щодо грошових вимог кредитора до боржника

215020000

щодо визнання недійсними правочинів (договорів), укладених боржником, з них

215020100

спростування майнових дій боржника

215020200

щодо стягнення заробітної плати

215020300

щодо поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника

215020400

щодо затвердження плану санації боржника

215030000

щодо визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна банкрута, з них

215030100

про визнання недійсними договорів купівлі-продажу майна

215030200

щодо діяльності арбітражного керуючого

215030300

щодо усунення керівника боржника

215030400

щодо затвердження або розірвання мирової угоди або визнання її недійсною

215030500

щодо скасування арештів майна, звільнення активів боржника

 

- Лічман Л.В., Малярчук І.А., Степанова Л.В., Цісельський О.В., Щавинська Ю.М.:

 

203000000

Справи у спорах щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, з них

203010000

щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

203020000

щодо торговельної марки (знака для товарів і послуг), з них

203020100

щодо визнання торговельної марки добре відомою

203020200

щодо комерційного найменування

203030000

щодо права попереднього користування

203040000

щодо авторських та суміжних прав, з них

  203040100

колективного управління майновими правами автора та суміжними правами

204000000

Справи у спорах щодо захисту ділової репутації

10.2. У разі помилково визначеної спеціалізації при автоматизованому розподілі справ, на підставі заяви судді призначеного автоматизованою системою, передача справи на повторний автоматизований розподіл здійснюється за розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки) за правильно визначеною спеціалізацією.

10.3. У разі неможливості АСДС здійснити автоматизований розподіл справ з числа суддів встановленої Засадами першої  спеціалізації (спори про банкрутство та спори, пов’язані з банкрутством) через відсутність необхідної кількості суддів, що сталася внаслідок тимчасової (тривалої) непрацездатності, відводу (самовідводу), відпустки, відрядження суддів, тощо, автоматизований розподіл справ здійснюється на підставі наказу керівника апарату суду з числа суддів, визначеної Засадами другої та третьої спеціалізації (інші спори позовного провадження та спори, пов’язані із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності).

10.4. У разі неможливості АСДС здійснити автоматизований розподіл справ з числа суддів встановленої Засадами третьої спеціалізації (спори, пов’язані із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності) через відсутність необхідної кількості суддів, що сталася внаслідок тимчасової (тривалої) непрацездатності, відводу (самовідводу), відпустки, відрядження суддів, тощо, автоматизований розподіл справ здійснюється на підставі наказу керівника апарату суду з числа суддів, визначеної Засадами другої спеціалізації (інші спори позовного провадження).

10.5. У разі неможливості АСДС здійснити автоматизований розподіл справ з числа суддів встановленої Засадами другої та третьої спеціалізації (інші спори позовного провадження та спори, пов’язані із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності) через відсутність необхідної кількості суддів, що сталася внаслідок тимчасової (тривалої) непрацездатності, відводу (самовідводу), відпустки, відрядження суддів, тощо, автоматизований розподіл справ здійснюється на підставі наказу керівника апарату суду з числа суддів, визначеної Засадами першої спеціалізації (спори про банкрутство та спори, пов’язані з банкрутством).

 

 1. Порядок взаємодії суддів

11.1. Затвердити Порядок взаємодії суддів  у наступній редакції:

Бездоля Дмитро Олександрович → Волков Роман Володимирович → Бездоля Юлія Сергіївна → Гут Сергій Федорович → Демешин Олександр Анатолійович→ Д’яченко Тетяна Геннадіївна → Желєзна Світлана Петрівна → Зайцев Юрій Олексійович → Літвінов Сергій Володимирович → Лічман Леонід Васильович → Малярчук Ірина Анатоліївна → Мостепаненко Юлія Іванівна → Невінгловська Юлія Михайлівна → Оборотова Олександра Юріївна → Петренко Наталія Дмитрівна → Петров Володимир Степанович → Погребна Катерина Федорівна → Рога Наталія Василівна → Смелянець Ганна Євгенівна → Степанова Людмила Валеріївна → Цісельський Олег Володимирович → Шаратов Юрій Анатолійович → Щавинська Юлія Михайлівна → Бездоля Дмитро Олександрович

Антощук Світлана Іванівна → Грабован Лілія Іванівна → Лепеха Геннадій Анатолійович → Найфлейш Володимир Давидович → Ровинський Олександр Юрійович → Антощук Світлана Іванівна

11.2. У випадку тимчасової відсутності судді на момент необхідності підписання описів судових справ, такі дії здійснюються суддею, визначеним відповідно до встановленої цими Засадами системи взаємодії суддів.

11.3. У разі повернення справ (заяв, матеріалів) суддів, відрахованих зі складу суду, дії, зазначені у п.6.3 Засад по взаємозаміні здійснюють судді згідно Порядку взаємодії суддів в редакції Засад, чинних на момент відрахування таких суддів.

11.3.1. У разі повернення закінчених провадженням справ суддів, відрахованих зі складу суду або  суддів без повноважень, дії по передачі справ до архіву суду на зберігання здійснюють судді згідно Порядку взаємодії суддів в редакції Засад, чинних на момент повноважень таких суддів.

11.4. У разі настання обставин, зазначених в пункті 5.1. Засад, заявник повідомляється листом за підписом судді по взаємодії, затвердженої даними Засадами.

 

 1. Параметри автоматизованої системи «Документообіг господарських судів та коефіцієнти форми участі судді у розгляді судової справи

12.1. Встановити наступні параметри автоматизованої системи «Документообіг господарських судів», що використовуються для автоматизованого розподілу справ між суддями Господарського суду Одеської області:

Заборона розподілу справ без категорії – враховувати;

Заборона розподілу справ без учасників процесу - враховувати;

Актуальність Табелю при розподілі - враховувати;

Відображати звільнених суддів у звітах авторозподілу – не враховувати;

Враховувати справу в навантаженнях тільки останньому призначеному судді (колегії суддів) - враховувати;

Відсутність судді по Табелю при призначенні учасників колегії - враховувати;

Спеціалізацію при призначенні учасників колегії - враховувати;

Складність категорій судових справ - 1, для карток додаткових матеріалів справи – 0,001.

Ймовірність розподілу на суддю з найменшим навантаженням 50%.

Період для розрахунку навантаження (місяці) – 12.

Дата початку використання алгоритму є - 01 січня кожного нового року.

12.1.2. Навантаження щодо розгляду справ на суддів, які не обіймають адміністративні посади в суді встановити – 100%.

12.2. Коефіцієнт, що враховує форму участі судді у розгляді судової справи, для головуючого судді дорівнює — 1.

12.3. Коефіцієнт, що враховує форму участі судді у колегіальному розгляді судової справи, для судді що входить до складу колегії, але не є головуючим суддею дорівнює — 0,3.

 

 1. Особливості розподілу справ у разі виконання суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя

13.1. Навантаження щодо розгляду справ на суддів, які обіймають  адміністративні посади в суді:

- для голови суду дорівнює 80% справ;

13.2. У випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів питання введення зменшуючого коефіцієнту, який застосовується при розподілі справ,  розглядається зборами суддів за письмовим зверненням судді та на підставі здійсненого керівником апарату суду аналізу звіту з навантаження на суддів.

 

 1. Розподіл судових справ за обставин, які унеможливлюють функціонування АСДС

14.1. У випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад п’ять робочих днів, після складання відповідного акту комісії під головуванням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов’язки), та на підставі заяви технічного адміністратора автоматизованої системи, розподіл судових справ до усунення відповідних обставин здійснюється за резолюцією голови суду (або за його дорученням заступників голови суду) з урахуванням черговості надходження, навантаження та спеціалізації (засад формування колегій).

 

 1. Керівник апарату суду

15.1. Керівник апарату суду не менше ніж двічі на рік  звітує перед зборами суддів з питань функціонування автоматизованої системи документообігу суду, стану розподілу судових справ з метою дотримання збалансованого навантаження на суддів.

15.2. Керівник апарату суду на письмову вимогу судді надає інформацію щодо стану навантаження на кожного суддю.

15.3. Керівник апарату суду забезпечує щоденне розташування на локальному мережевому диску (Server2000) поточної інформації про навантаження на суддів суду із обов’язковим висвітленням наступної інформації:

– ПІБ судді,

– кількість справ (заяв), які розподілені на суддю, у тому числі судом відмовлено, повернуто та направлено справ за підсудністю;

– кількість справ (заяв) по яким закінчено провадження;

– кількість справ  призначених до колегіального розгляд та у яких суддю визначено суддею-учасником колегії.

 

 1. Відповідальність

16.1. Навмисне складання довідки про відсутніх на робочому місці суддів особою, визначеною абзацом 1 п.3.2. Засад, яка не відповідає дійсності, що могло вплинути або вплинуло на розподіл справ і матеріалів між суддями, може бути підставою для звільнення згідно вимог чинного законодавства.

16.2. Навмисне внесення недостовірних даних в АСДС, допущення інших порушень які могли вплинути або вплинули на розподіл справ і матеріалів між суддями, особою, визначеною п. 3.2. Засад, може бути підставою для звільнення згідно вимог чинного законодавства.

16.3. Навмисне внесення недостовірних даних в АСДС, допущення інших порушень які могли вплинути або вплинули на розподіл справ і матеріалів між суддями, працівником канцелярії суду відповідальним за реєстрацію справ і матеріалів, може бути підставою для звільнення згідно вимог чинного законодавства.

 

 1. Прикінцеві положення

17.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу набирають чинності з наступного дня після їх прийняття зборами суддів господарського суду Одеської області.

17.2. У разі внесення змін до цих Засад Збори суддів новим рішенням затверджують Засади використання автоматизованої системи документообігу суду у новій редакції.

17.3.  Зміни до цих Засад набирають чинності з наступного дня після дня їх затвердження зборами суддів господарського суду Одеської області, якщо іншу дату не встановлено рішенням зборів суддів. У разі встановлення рішенням зборів суддів дати набрання чинності змін до цих Засад, відповідні зміни набирають чинності з встановленої дати.